Věcný a didaktický rozbor tematického celku Rozvaha v prvním koncentrickém okruhu

Název práce: Věcný a didaktický rozbor tematického celku Rozvaha v prvním koncentrickém okruhu
Autor(ka) práce: Dítětová, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fišerová, Marie
Oponenti práce: Berková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na didaktický rozbor majetku podniku a rozvahy v prvním koncentrickém okruhu učiva účetnictví na obchodních akademiích. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje samotné výuce účetnictví, zahrnuje legislativu, ze které výuka předmětu účetnictví vychází, uspořádání učiva spolu s didaktickými zásadami a didaktické pomůcky. Praktická část se zabývá samotným didaktickým rozborem tematického celku, zahrnuje doporučení pro výuku, jakým způsobem by měl vyučující postupovat při výkladu učiva, jaká schémata, tabulky a příklady by měl žákům během výuky předkládat.
Klíčová slova: změny rozvahových stavů; rozvaha; pasíva; aktiva; zdroje financování majetku; majetek podniku; didaktické zásady
Název práce: Subject and didactic analysis of the topic Balance sheet in the first concentric circle
Autor(ka) práce: Dítětová, Markéta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fišerová, Marie
Oponenti práce: Berková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on the didactic analysis of company property and balance sheet in the first concentric circle at Business Academies. The work is divided in two parts, the theoretical and the practical. The theoretical part introduces the teaching of accounting includes the legislative which the methods are based, arrangement of schoolwork with didactic principles and didactic techniques. The practical part is concerned with the didactic analysis itself, including my recommendation for education, in what way should teacher proceed while interpretation of material, which schemes, tables and excercises he should present to students.
Klíčová slova: changes in balance sheet conditions; company property; liabilities ; assets ; financial sources of property; balance sheet; didactic principles

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2012
Datum podání práce: 30. 9. 2013
Datum obhajoby: 19. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39820/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: