Application for distribution problems in distribution for leaflets

Thesis title: Aplikace distribučních úloh při rozvozu letáků
Author: Háková, Lucie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sekničková, Jana
Opponents: Kobzareva, Maria
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá úlohou obchodního cestujícího a úlohou čínského listonoše. Cílem je navštívit postupně všechna místa právě jednou a vrátit se zpět do výchozího místa tak, aby délka cesty byla co nejkratší. Jde tedy o hledání nejkratšího okruhu (uzavřené cesty) pro rozvoz letáků. V těchto úlohách je řešení určeno minimalizací ujetých kilometrů nebo nejkratších časů potřebných pro realizaci okruhu. Celá bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Jedná se o část teoretickou, která popisuje jednotlivé distribuční úlohy, jejich možná řešení a s tím spojenou problematiku. Dále popisuje optimalizační systém MPL for Windows, ve kterém je řešena konkrétní aplikace obou úloh. V praktické části jsou obě výše zmíněné úlohy lineárního programování převedeny do praxe. Získané výsledky obou úloh jsou porovnány s výsledky získanými před optimalizací a následně vyhodnoceny. Závěrem je zhodnocen úspěch celé práce.
Keywords: systém MPL for Windows; Kombinovaný model obou úloh; Problém čínského listonoše; Problém obchodního cestujícího
Thesis title: Application for distribution problems in distribution for leaflets
Author: Háková, Lucie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sekničková, Jana
Opponents: Kobzareva, Maria
Thesis language: Česky
Abstract:
Bachelor's work deals with the travelling salesman problem and a problem for Chinese postman. The task is to visit all the places gradually once and return to starting point so that the path length is as short as possible. So the main goal is to find the shortest way (closed way) for distributing leaflets. In these applications, the solution is determined by minimizing the distance travelled or the shortest time necessary to implement the circuit. The entire work is divided into two parts. First part is the theoretical part, which describes the distribution problems, possible solutions and the related issues. This part also describes the optimization for MPL for Windows system, resolving a particular application for both tasks. In the practical part, there are both for the above mentioned tasks for linear programming transferred into the practice. The obtain results for both tasks are compared with those results obtained before optimization and the results were subsequently evaluated. Finally, it is assessed the success for the work.
Keywords: Traveling salesman problem; MPL for Windows system; Combined problem both tasks; Chinese postman problem

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 9. 2012
Date of submission: 13. 5. 2013
Date of defense: 25. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/38840/podrobnosti

Files for download

    Last update: