Aplikace distribučních úloh při rozvozu letáků

Název práce: Aplikace distribučních úloh při rozvozu letáků
Autor(ka) práce: Háková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sekničková, Jana
Oponenti práce: Kobzareva, Maria
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá úlohou obchodního cestujícího a úlohou čínského listonoše. Cílem je navštívit postupně všechna místa právě jednou a vrátit se zpět do výchozího místa tak, aby délka cesty byla co nejkratší. Jde tedy o hledání nejkratšího okruhu (uzavřené cesty) pro rozvoz letáků. V těchto úlohách je řešení určeno minimalizací ujetých kilometrů nebo nejkratších časů potřebných pro realizaci okruhu. Celá bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Jedná se o část teoretickou, která popisuje jednotlivé distribuční úlohy, jejich možná řešení a s tím spojenou problematiku. Dále popisuje optimalizační systém MPL for Windows, ve kterém je řešena konkrétní aplikace obou úloh. V praktické části jsou obě výše zmíněné úlohy lineárního programování převedeny do praxe. Získané výsledky obou úloh jsou porovnány s výsledky získanými před optimalizací a následně vyhodnoceny. Závěrem je zhodnocen úspěch celé práce.
Klíčová slova: systém MPL for Windows; Kombinovaný model obou úloh; Problém čínského listonoše; Problém obchodního cestujícího
Název práce: Application for distribution problems in distribution for leaflets
Autor(ka) práce: Háková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sekničková, Jana
Oponenti práce: Kobzareva, Maria
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor's work deals with the travelling salesman problem and a problem for Chinese postman. The task is to visit all the places gradually once and return to starting point so that the path length is as short as possible. So the main goal is to find the shortest way (closed way) for distributing leaflets. In these applications, the solution is determined by minimizing the distance travelled or the shortest time necessary to implement the circuit. The entire work is divided into two parts. First part is the theoretical part, which describes the distribution problems, possible solutions and the related issues. This part also describes the optimization for MPL for Windows system, resolving a particular application for both tasks. In the practical part, there are both for the above mentioned tasks for linear programming transferred into the practice. The obtain results for both tasks are compared with those results obtained before optimization and the results were subsequently evaluated. Finally, it is assessed the success for the work.
Klíčová slova: Traveling salesman problem; MPL for Windows system; Combined problem both tasks; Chinese postman problem

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2012
Datum podání práce: 13. 5. 2013
Datum obhajoby: 25. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38840/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: