PX and DAX volatility comparison based on conditional heteroskedasticity models

Thesis title: Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity
Author: Dlouhá, Barbora
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Princ, Peter
Opponents: Zouhar, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce analyzuje problematiku modelování volatility ve finančních časových řadách. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickému základu, který čtenáře seznámí s prostředím finančních trhů a finančních časových řad, dále pak se základními pojmy a předpoklady pro práci s modely volatility a samotnými lineárními a nelineárními modely podmíněné heteroskedasticity. Tyto modely jsou v praktické části využity k popisu proměnlivosti logaritmických výnosů burzovních indexů PX a DAX v období leden 2005 -- červen 2012 a následnému srovnání modelované volatility těchto indexů. Časový úsek leden 2005 -- červen 2012 byl z důvodu odlišného vývoje volatility rozdělen na období předkrizové, krizové a pokrizové. Výsledky potvrdily oprávněnost předpokladu leptokurtického pravděpodobnostního rozdělení logaritmických výnosů. Ne ve všech případech však vystihly asymetrické modely danou časovou řadu lépe než klasické GARCH modely.
Keywords: DAX; PX; modely podmíněné heteroskedasticity; volatilita
Thesis title: PX and DAX volatility comparison based on conditional heteroskedasticity models
Author: Dlouhá, Barbora
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Princ, Peter
Opponents: Zouhar, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is focused on financial time series volatility modelling. First of all,background of financial markets and financial time series is introduced. In the second part the classical ARCH and GARCH models are formulated and other extensions of the Generalized ARCH model are highlighted. The empirical part deals with the impact of financial crisis in 2008 on the Czech and German stock markets volatility. In the period of January 2005 -- June 2012, PX and DAX log returns fluctuations were analysed before,during and after the crisis based on both symmetric and asymmetric conditional heteroskedasticity models. The empirical results confirm the validity of alternative probability density function for the log returns. Nevertheless, asymmetric models do not necessarily fit the sample data more appropriately than the standard GARCH models.
Keywords: DAX; PX; conditional heteroskedasticity models; volatility

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 10. 2012
Date of submission: 31. 5. 2013
Date of defense: 25. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/39157/podrobnosti

Files for download

    Last update: