Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity

Název práce: Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity
Autor(ka) práce: Dlouhá, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Princ, Peter
Oponenti práce: Zouhar, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje problematiku modelování volatility ve finančních časových řadách. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickému základu, který čtenáře seznámí s prostředím finančních trhů a finančních časových řad, dále pak se základními pojmy a předpoklady pro práci s modely volatility a samotnými lineárními a nelineárními modely podmíněné heteroskedasticity. Tyto modely jsou v praktické části využity k popisu proměnlivosti logaritmických výnosů burzovních indexů PX a DAX v období leden 2005 -- červen 2012 a následnému srovnání modelované volatility těchto indexů. Časový úsek leden 2005 -- červen 2012 byl z důvodu odlišného vývoje volatility rozdělen na období předkrizové, krizové a pokrizové. Výsledky potvrdily oprávněnost předpokladu leptokurtického pravděpodobnostního rozdělení logaritmických výnosů. Ne ve všech případech však vystihly asymetrické modely danou časovou řadu lépe než klasické GARCH modely.
Klíčová slova: DAX; PX; modely podmíněné heteroskedasticity; volatilita
Název práce: PX and DAX volatility comparison based on conditional heteroskedasticity models
Autor(ka) práce: Dlouhá, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Princ, Peter
Oponenti práce: Zouhar, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on financial time series volatility modelling. First of all,background of financial markets and financial time series is introduced. In the second part the classical ARCH and GARCH models are formulated and other extensions of the Generalized ARCH model are highlighted. The empirical part deals with the impact of financial crisis in 2008 on the Czech and German stock markets volatility. In the period of January 2005 -- June 2012, PX and DAX log returns fluctuations were analysed before,during and after the crisis based on both symmetric and asymmetric conditional heteroskedasticity models. The empirical results confirm the validity of alternative probability density function for the log returns. Nevertheless, asymmetric models do not necessarily fit the sample data more appropriately than the standard GARCH models.
Klíčová slova: DAX; PX; conditional heteroskedasticity models; volatility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 25. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39157/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: