Tuition of the Operational Research at economic universities in Hungary, Slovakia and the Czech Republic – description and comparison

Thesis title: Výučba operačného výskumu na ekonomických vysokých školách v Maďarskej, Slovenskej a Českej republike – popis a porovnanie
Author: Budáčová, Andrea
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kuncová, Martina
Opponents: Skočdopolová, Veronika
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalárska práca sa zameriava na porovnanie rozsahu výučby operačného výskumu na štátnych univerzitách a vysokých školách v Maďarskej, Slovenskej a Českej republike. Úvodná kapitola práce je venovaná popisu podstaty operačného výskumu. V druhej kapitole sú vysvetlené základné pojmy a metódy operačného výskumu. Tretia kapitola predstavuje jednotlivé školy v Maďarskej republike a postupy vyhľadávania údajov. V záverečnej časti práce sú pomocou viackriteriálneho hodnotenia variant porovnávané a demonštrované súhrnné výsledky za jednotlivé školy.
Keywords: porovnanie výučby; operačný výskum; viackriteriálne hodnotenie variant
Thesis title: Výuka operačního výzkumu na ekonomických vysokých školách v EU - popis a srovnání
Author: Budáčová, Andrea
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kuncová, Martina
Opponents: Skočdopolová, Veronika
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na srovnání výuky operačního výzkumu na státních univerzitách a vysokých školách v Maďarské, Slovenské a České republice. Úvodní kapitola je věnována popisu podstaty operačního výzkumu. V druhé kapitole jsou vysvětleny základní pojmy a metody operačního výzkumu. Třetí kapitola představuje jednotlivé školy v Maďarské republice a postupy vyhledávání údajů. V závěrečné části práce jsou pomocí vícekriteriálního hodnocení variant srovnávány a demonstrovány souhrnné výsledky za jednotlivé školy.
Keywords: vícekriteriální hodnocení variant; srovnání výuky; operační výzkum
Thesis title: Tuition of the Operational Research at economic universities in Hungary, Slovakia and the Czech Republic – description and comparison
Author: Budáčová, Andrea
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kuncová, Martina
Opponents: Skočdopolová, Veronika
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The Bachelor work is aimed at the comparison of a tuition range of operational research at state universities in Hungary, Slovakia and the Czech Republic. The introductory part of the work is devoted to a primary description of the operational research. In the second section, the fundamental terms and methods of the operational research are explained. The third chapter introduces particular universities in Hungary and methods to search relevant data. The final part of the work demonstrates and compares the overall results of the particular universities with the aid of multi-criteria evaluation of alternatives.
Keywords: multi-criteria evaluation of alternatives; comparison of the tuition; Operational Research

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 9. 2010
Date of submission: 10. 1. 2011
Date of defense: 3. 2. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/27399/podrobnosti

Files for download

    Last update: