Výuka operačního výzkumu na ekonomických vysokých školách v EU - popis a srovnání

Název práce: Výučba operačného výskumu na ekonomických vysokých školách v Maďarskej, Slovenskej a Českej republike – popis a porovnanie
Autor(ka) práce: Budáčová, Andrea
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Skočdopolová, Veronika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zameriava na porovnanie rozsahu výučby operačného výskumu na štátnych univerzitách a vysokých školách v Maďarskej, Slovenskej a Českej republike. Úvodná kapitola práce je venovaná popisu podstaty operačného výskumu. V druhej kapitole sú vysvetlené základné pojmy a metódy operačného výskumu. Tretia kapitola predstavuje jednotlivé školy v Maďarskej republike a postupy vyhľadávania údajov. V záverečnej časti práce sú pomocou viackriteriálneho hodnotenia variant porovnávané a demonštrované súhrnné výsledky za jednotlivé školy.
Klíčová slova: porovnanie výučby; operačný výskum; viackriteriálne hodnotenie variant
Název práce: Výuka operačního výzkumu na ekonomických vysokých školách v EU - popis a srovnání
Autor(ka) práce: Budáčová, Andrea
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Skočdopolová, Veronika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na srovnání výuky operačního výzkumu na státních univerzitách a vysokých školách v Maďarské, Slovenské a České republice. Úvodní kapitola je věnována popisu podstaty operačního výzkumu. V druhé kapitole jsou vysvětleny základní pojmy a metody operačního výzkumu. Třetí kapitola představuje jednotlivé školy v Maďarské republice a postupy vyhledávání údajů. V závěrečné části práce jsou pomocí vícekriteriálního hodnocení variant srovnávány a demonstrovány souhrnné výsledky za jednotlivé školy.
Klíčová slova: vícekriteriální hodnocení variant; srovnání výuky; operační výzkum
Název práce: Tuition of the Operational Research at economic universities in Hungary, Slovakia and the Czech Republic – description and comparison
Autor(ka) práce: Budáčová, Andrea
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Skočdopolová, Veronika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The Bachelor work is aimed at the comparison of a tuition range of operational research at state universities in Hungary, Slovakia and the Czech Republic. The introductory part of the work is devoted to a primary description of the operational research. In the second section, the fundamental terms and methods of the operational research are explained. The third chapter introduces particular universities in Hungary and methods to search relevant data. The final part of the work demonstrates and compares the overall results of the particular universities with the aid of multi-criteria evaluation of alternatives.
Klíčová slova: multi-criteria evaluation of alternatives; comparison of the tuition; Operational Research

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2010
Datum podání práce: 10. 1. 2011
Datum obhajoby: 3. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27399/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: