New Zealand as a destination of international tourism

Thesis title: Nový Zéland jako destinace mezinárodního cestovního ruchu
Author: Blažková, Veronika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Abrhám, Josef
Opponents: Kalábová, Markéta
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem této diplomové práce je cestovní ruch Nového Zélandu a jeho dopad na ekonomiku státu. Předmětem zkoumání je Nový Zéland jako destinace mezinárodního cestovního ruchu. Hlavním cílem této diplomové práce je analýza a zhodnocení postavení destinace Nový Zéland na trhu mezinárodního cestovního ruchu. Dílčím cílem je např. popis ekonomické situace Nového Zélandu a vlivu odvětví cestovního ruchu na ekonomiku státu, charakteristika předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu Nového Zélandu, analýza především příjezdového cestovního ruchu a zhodnocení konkurenceschopnosti destinace Nový Zéland v mezinárodním srovnání. Zjištěné poznatky jsou shrnuty do SWOT analýzy, z které vyplývá velký potenciál růstu země na trhu mezinárodního cestovního ruchu. Závěr práce je věnován politice cestovního ruchu Nového Zélandu a předpovědi budoucího vývoje v této oblasti.
Keywords: konkurenceschopnost; mezinárodní cestovní ruch; ekonomika; Nový Zéland
Thesis title: New Zealand as a destination of international tourism
Author: Blažková, Veronika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Abrhám, Josef
Opponents: Kalábová, Markéta
Thesis language: Česky
Abstract:
The theme of this diploma thesis is the tourism of New Zealand and its impact on the economy of the state. The subject matter of the research is New Zealand as a destination of international tourism. The main aim of this diploma thesis is to analyze and evaluate position of destination New Zealand in the international tourism market. The partial aim is, for example, the description of New Zealand's economic situation and impact of tourism industry on the economy of the state, the characteristics of the New Zealand conditions of tourism development, the analysis of incoming tourism and the assessment of the competitiveness of destination New Zealand in international comparison. The findings are summarized in the SWOT analysis, which shows country's great potential for growth in the international tourism market. The end of the work is focused on the New Zealand tourism policy and on the forecasts of future developments in this area.
Keywords: international tourism; competitiveness; economy; New Zealand

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 10. 2016
Date of submission: 30. 9. 2017
Date of defense: 5. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59064/podrobnosti

Files for download

    Last update: