Nový Zéland jako destinace mezinárodního cestovního ruchu

Název práce: Nový Zéland jako destinace mezinárodního cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Blažková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je cestovní ruch Nového Zélandu a jeho dopad na ekonomiku státu. Předmětem zkoumání je Nový Zéland jako destinace mezinárodního cestovního ruchu. Hlavním cílem této diplomové práce je analýza a zhodnocení postavení destinace Nový Zéland na trhu mezinárodního cestovního ruchu. Dílčím cílem je např. popis ekonomické situace Nového Zélandu a vlivu odvětví cestovního ruchu na ekonomiku státu, charakteristika předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu Nového Zélandu, analýza především příjezdového cestovního ruchu a zhodnocení konkurenceschopnosti destinace Nový Zéland v mezinárodním srovnání. Zjištěné poznatky jsou shrnuty do SWOT analýzy, z které vyplývá velký potenciál růstu země na trhu mezinárodního cestovního ruchu. Závěr práce je věnován politice cestovního ruchu Nového Zélandu a předpovědi budoucího vývoje v této oblasti.
Klíčová slova: konkurenceschopnost; mezinárodní cestovní ruch; ekonomika; Nový Zéland
Název práce: New Zealand as a destination of international tourism
Autor(ka) práce: Blažková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theme of this diploma thesis is the tourism of New Zealand and its impact on the economy of the state. The subject matter of the research is New Zealand as a destination of international tourism. The main aim of this diploma thesis is to analyze and evaluate position of destination New Zealand in the international tourism market. The partial aim is, for example, the description of New Zealand's economic situation and impact of tourism industry on the economy of the state, the characteristics of the New Zealand conditions of tourism development, the analysis of incoming tourism and the assessment of the competitiveness of destination New Zealand in international comparison. The findings are summarized in the SWOT analysis, which shows country's great potential for growth in the international tourism market. The end of the work is focused on the New Zealand tourism policy and on the forecasts of future developments in this area.
Klíčová slova: international tourism; competitiveness; economy; New Zealand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2016
Datum podání práce: 30. 9. 2017
Datum obhajoby: 5. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59064/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: