Economic effects of the health promotion at the example of mammographic screening examination introduced in Czech republic in 2002

Thesis title: Ekonomické efekty podpory zdravia na príklade mamografického screeningového vyšetrenia zavedeného v Českej republike v roku 2002
Author: Fabová, Lucia
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bartůsková, Lucia
Opponents: Kotýnková, Magdalena
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Téma zdravia je v súčasnosti veľmi aktuálna a stále viac sa do popredia dostáva potreba podpory zdravia obyvateľov a prevencie chorôb. Dôsledky zanedbania prevencie a podpory zdravia na ekonomiku štátu sú jednoznačné, či už ide o rast verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť alebo nepriame efekty na úroveň ľudského kapitálu. Cieľom tejto práce je analýza podpory zdravia v Českej republike so zameraním na mamografické screeningové vyšetrenia prsníka zavedené v roku 2002. Práca preukazuje pokles úmrtnosti na karcinóm prsníka po zavedení screeningového vyšetrenia a zvýšenie počtu nálezov nádorov v skorších štádiách choroby. Tiež analyzuje dopad na náklady na zdravotnú starostlivosť a vplyv screeningu na ne. Navrhuje rozšíriť preventívne screeningové vyšetrenia aj o ďalšie oblasti, v ktorých by ich zavedenie mohlo byť v budúcnosti pre štát užitočné.
Keywords: mamografický screening; úmrtnosť; prevencia chorôb
Thesis title: Ekonomické efekty podpory zdraví na příkladu mamografického screeningového vyšetření zavedeného v České republice v roce 2002
Author: Fabová, Lucia
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bartůsková, Lucia
Opponents: Kotýnková, Magdalena
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Téma zdraví je v současné době velmi aktuální a stále více se vyvíjí potřeba podpory zdraví obyvatel a prevence nemocí. Důsledky zanedbání prevence a podpory zdraví na ekonomiku státu jsou jednoznačné, ať jde o růst veřejných výdajů na zdravotní péči nebo nepřímé efekty na úroveň lidského kapitálu. Cílem této práce je analýza podpory zdraví v České republice se zaměřením na mamografické screeningové vyšetření prsníka zavedené v roce 2002. Práca dokazuje pokles úmrtnosti na karcinom prsu po zavedení screeningového vyšetření a zvýšení počtu nálezů nádorů v dřívějších stadiích choroby. Taktéž analyzuje dopad na náklady na zdravotní péči a vliv screeningu na ne. Navrhuje rozšířit preventivní screeningové vyšetření i o další oblasti, ve kterých by využití screeningu mohlo být v budoucnosti užitečné.
Keywords: prevence chorob; úmrtnost; mamografický screening
Thesis title: Economic effects of the health promotion at the example of mammographic screening examination introduced in Czech republic in 2002
Author: Fabová, Lucia
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bartůsková, Lucia
Opponents: Kotýnková, Magdalena
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The topic of health is currently very up-to-date and the need for population health promotion and disease prevention is becoming increasingly important. The consequences of neglecting prevention and health promotion on the state's economy are clear, whether it is about increasing public spendings on health care or indirect effects on the level of human capital. The aim of this work is to analyze health promotion in the Czech Republic with a focus on mammographic screening programme introduced in 2002. The study demonstrates a decrease in breast cancer mortality following the screening examination and an increase in the number of tumor findings in earlier stages of the disease. It also analyzes the effect on costs of health care and the impact of screening on them. It also proposes to extend preventive screening examinations to other areas where their implementation could be useful in the future.
Keywords: mortality; disease prevention; mammographic screening

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 10. 2016
Date of submission: 15. 5. 2017
Date of defense: 27. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59461/podrobnosti

Files for download

    Last update: