Ekonomické efekty podpory zdraví na příkladu mamografického screeningového vyšetření zavedeného v České republice v roce 2002

Název práce: Ekonomické efekty podpory zdravia na príklade mamografického screeningového vyšetrenia zavedeného v Českej republike v roku 2002
Autor(ka) práce: Fabová, Lucia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Téma zdravia je v súčasnosti veľmi aktuálna a stále viac sa do popredia dostáva potreba podpory zdravia obyvateľov a prevencie chorôb. Dôsledky zanedbania prevencie a podpory zdravia na ekonomiku štátu sú jednoznačné, či už ide o rast verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť alebo nepriame efekty na úroveň ľudského kapitálu. Cieľom tejto práce je analýza podpory zdravia v Českej republike so zameraním na mamografické screeningové vyšetrenia prsníka zavedené v roku 2002. Práca preukazuje pokles úmrtnosti na karcinóm prsníka po zavedení screeningového vyšetrenia a zvýšenie počtu nálezov nádorov v skorších štádiách choroby. Tiež analyzuje dopad na náklady na zdravotnú starostlivosť a vplyv screeningu na ne. Navrhuje rozšíriť preventívne screeningové vyšetrenia aj o ďalšie oblasti, v ktorých by ich zavedenie mohlo byť v budúcnosti pre štát užitočné.
Klíčová slova: mamografický screening; úmrtnosť; prevencia chorôb
Název práce: Ekonomické efekty podpory zdraví na příkladu mamografického screeningového vyšetření zavedeného v České republice v roce 2002
Autor(ka) práce: Fabová, Lucia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Téma zdraví je v současné době velmi aktuální a stále více se vyvíjí potřeba podpory zdraví obyvatel a prevence nemocí. Důsledky zanedbání prevence a podpory zdraví na ekonomiku státu jsou jednoznačné, ať jde o růst veřejných výdajů na zdravotní péči nebo nepřímé efekty na úroveň lidského kapitálu. Cílem této práce je analýza podpory zdraví v České republice se zaměřením na mamografické screeningové vyšetření prsníka zavedené v roce 2002. Práca dokazuje pokles úmrtnosti na karcinom prsu po zavedení screeningového vyšetření a zvýšení počtu nálezů nádorů v dřívějších stadiích choroby. Taktéž analyzuje dopad na náklady na zdravotní péči a vliv screeningu na ne. Navrhuje rozšířit preventivní screeningové vyšetření i o další oblasti, ve kterých by využití screeningu mohlo být v budoucnosti užitečné.
Klíčová slova: prevence chorob; úmrtnost; mamografický screening
Název práce: Economic effects of the health promotion at the example of mammographic screening examination introduced in Czech republic in 2002
Autor(ka) práce: Fabová, Lucia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The topic of health is currently very up-to-date and the need for population health promotion and disease prevention is becoming increasingly important. The consequences of neglecting prevention and health promotion on the state's economy are clear, whether it is about increasing public spendings on health care or indirect effects on the level of human capital. The aim of this work is to analyze health promotion in the Czech Republic with a focus on mammographic screening programme introduced in 2002. The study demonstrates a decrease in breast cancer mortality following the screening examination and an increase in the number of tumor findings in earlier stages of the disease. It also analyzes the effect on costs of health care and the impact of screening on them. It also proposes to extend preventive screening examinations to other areas where their implementation could be useful in the future.
Klíčová slova: mortality; disease prevention; mammographic screening

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 10. 2016
Datum podání práce: 15. 5. 2017
Datum obhajoby: 27. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59461/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: