the impact of the accommodation establishment on the development of cultural tourism destination

Thesis title: Vliv ubytovacího zařízení na rozvoj destinace kulturního turismu
Author: Ottová, Martina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Tittelbachová, Šárka
Opponents: Tyslová, Irena
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem ubytovacího zařízení na rozvoj destinace kulturního turismu. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, se kterými se můžeme v dané problematice setkat a další potřebné teoretické informace, které dále aplikujeme v části praktické. Cílem práce je zhodnotit, zda hosté vybraného ubytovacího zařízení využívají atraktivit daného místa a tím přispívají k rozvoji produktu destinace. Práce se také zabývá spotřebním chováním turistů v hotelu a dané destinaci a pomocí dotazníkového šetření je zjištěno, jestli využívají nabízených atraktivit a zda se do destinace chtějí vrátit. Je provedeno několik analýz, které zobrazují situaci v dané destinaci.
Keywords: spotřební chování; destinace turismu; produkt destinace; ubytovací zařízení; kulturní turismus; konkurence; marketing
Thesis title: the impact of the accommodation establishment on the development of cultural tourism destination
Author: Ottová, Martina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Tittelbachová, Šárka
Opponents: Tyslová, Irena
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the impact of the accommodation facility on the development of cultural tourism destinations. It consists of a theoretical and practical part. The theoretical part explains the basic concepts we can meet in this issue and other necessary theoretical information which we apply in the practical part. The aim of the work is to evaluate whether the guests of the chosen accommodation use the attractiveness of the given place and thus contribute to the development of the product of the destination. The work also deals with consumer behavior of tourists in the hotel and given destination, and a questionnaire survey identifies whether they use the attractions offered and whether they want to return to the destination. Several analyzes are performed to show the situation of the given destination.
Keywords: destination product; cultural tourism; consumer behavior; competition; marketing; tourist destination; accommodation establishment

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 1. 2017
Date of submission: 30. 4. 2017
Date of defense: 6. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/60346/podrobnosti

Files for download

    Last update: