Vliv ubytovacího zařízení na rozvoj destinace kulturního turismu

Název práce: Vliv ubytovacího zařízení na rozvoj destinace kulturního turismu
Autor(ka) práce: Ottová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tittelbachová, Šárka
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem ubytovacího zařízení na rozvoj destinace kulturního turismu. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, se kterými se můžeme v dané problematice setkat a další potřebné teoretické informace, které dále aplikujeme v části praktické. Cílem práce je zhodnotit, zda hosté vybraného ubytovacího zařízení využívají atraktivit daného místa a tím přispívají k rozvoji produktu destinace. Práce se také zabývá spotřebním chováním turistů v hotelu a dané destinaci a pomocí dotazníkového šetření je zjištěno, jestli využívají nabízených atraktivit a zda se do destinace chtějí vrátit. Je provedeno několik analýz, které zobrazují situaci v dané destinaci.
Klíčová slova: spotřební chování; destinace turismu; produkt destinace; ubytovací zařízení; kulturní turismus; konkurence; marketing
Název práce: the impact of the accommodation establishment on the development of cultural tourism destination
Autor(ka) práce: Ottová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tittelbachová, Šárka
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the impact of the accommodation facility on the development of cultural tourism destinations. It consists of a theoretical and practical part. The theoretical part explains the basic concepts we can meet in this issue and other necessary theoretical information which we apply in the practical part. The aim of the work is to evaluate whether the guests of the chosen accommodation use the attractiveness of the given place and thus contribute to the development of the product of the destination. The work also deals with consumer behavior of tourists in the hotel and given destination, and a questionnaire survey identifies whether they use the attractions offered and whether they want to return to the destination. Several analyzes are performed to show the situation of the given destination.
Klíčová slova: destination product; cultural tourism; consumer behavior; competition; marketing; tourist destination; accommodation establishment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2017
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 6. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60346/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: