The problems of driver's participation during loading and unloading and his responsibility - the examples of HOPI

Thesis title: Problematika účasti řidiče při nakládce a vykládce a jeho odpovědnost - příklady v rámci společnosti HOPI
Author: Melicharová, Michaela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Novák, Radek
Opponents: Šilar, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analýza odpovědnosti dopravce a řidiče při nakládce a vykládce zboží ve společnosti HOPI, charakteristika důvodů reklamací u vybraného partnera a představení jednoho typu reklamací s následným navrhnutým řešením, jak zabránit dalším škodám na zboží. První část práce analyzuje odpovědnost dopravce, kde rozlišuje několik typů odpovědnosti včetně rozsahu odpovědnosti za ztrátu, poškození či zničení zásilky. V praktické části je popsána práce a odpovědnost řidiče ve společnosti HOPI. Jsou charakterizovány důvody reklamací společnosti Savencia a poslední část práce se zabývá jedním důvodem reklamace (poškozením zboží) a následným návrhem řešení.
Keywords: silniční přeprava; nakládka; vykládka; kamionová přeprava; společnost HOPI
Thesis title: The problems of driver's participation during loading and unloading and his responsibility - the examples of HOPI
Author: Melicharová, Michaela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Novák, Radek
Opponents: Šilar, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the diploma thesis is the analysis of driver responsibility during the loading and unloading of the goods at HOPI, the characteristics of the complaints grounds for the selected partner and the presentation of one type of complaints with a proposal to solve how to prevent further damage to the goods. The first part analyzes the responsibility of the carrier, where distinguishes several types of liability including the extent of liability for loss, damage or destruction of the consignment. The practical part describes the work and responsibility of the driver at HOPI. The reasons for Savencia's complaints are characterized, and the last part of the thesis concerns with one reason of complaint (damage of goods) and then proposes a solution.
Keywords: loading; truck transport; unloading; road transport; HOPI

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 12. 2015
Date of submission: 31. 3. 2017
Date of defense: 7. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55562/podrobnosti

Files for download

    Last update: