Problematika účasti řidiče při nakládce a vykládce a jeho odpovědnost - příklady v rámci společnosti HOPI

Název práce: Problematika účasti řidiče při nakládce a vykládce a jeho odpovědnost - příklady v rámci společnosti HOPI
Autor(ka) práce: Melicharová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Šilar, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analýza odpovědnosti dopravce a řidiče při nakládce a vykládce zboží ve společnosti HOPI, charakteristika důvodů reklamací u vybraného partnera a představení jednoho typu reklamací s následným navrhnutým řešením, jak zabránit dalším škodám na zboží. První část práce analyzuje odpovědnost dopravce, kde rozlišuje několik typů odpovědnosti včetně rozsahu odpovědnosti za ztrátu, poškození či zničení zásilky. V praktické části je popsána práce a odpovědnost řidiče ve společnosti HOPI. Jsou charakterizovány důvody reklamací společnosti Savencia a poslední část práce se zabývá jedním důvodem reklamace (poškozením zboží) a následným návrhem řešení.
Klíčová slova: silniční přeprava; nakládka; vykládka; kamionová přeprava; společnost HOPI
Název práce: The problems of driver's participation during loading and unloading and his responsibility - the examples of HOPI
Autor(ka) práce: Melicharová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Šilar, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is the analysis of driver responsibility during the loading and unloading of the goods at HOPI, the characteristics of the complaints grounds for the selected partner and the presentation of one type of complaints with a proposal to solve how to prevent further damage to the goods. The first part analyzes the responsibility of the carrier, where distinguishes several types of liability including the extent of liability for loss, damage or destruction of the consignment. The practical part describes the work and responsibility of the driver at HOPI. The reasons for Savencia's complaints are characterized, and the last part of the thesis concerns with one reason of complaint (damage of goods) and then proposes a solution.
Klíčová slova: loading; truck transport; unloading; road transport; HOPI

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2015
Datum podání práce: 31. 3. 2017
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55562/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: