Real estate taxation in the Czech Republic and Ireland

Thesis title: Zdaňování nemovitých věcí v ČR a v Irsku
Author: Klimešová, Gabriela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zídková, Hana
Opponents: Tecl, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na komparaci a analýzu zdaňování nemovitých věcí, které se nacházejí v České republice a v Irsku. V první a druhé části práce dochází ke zmapování historického vývoje zdanění nemovitých věcí ve sledovaných zemích, na které navazuje detailnější deskripce aktuální právní úpravy zdanění nemovitých věcí v ČR a Irsku. Třetí část přináší makroekonomické srovnání, kde dochází ke komparaci složené daňové kvóty obou zemí, a také analýze vývoje absolutního daňového inkasa u daní, které se týkají nemovitých věcí jak v ČR, tak v Irsku. V poslední části je pomocí modelových příkladů kvantifikována a poté porovnána velikost daňové zátěže u zdanění nemovitých věcí ve sledovaných zemích. Nejprve dochází k porovnání české daně z nemovitých věcí a irské místní daně z nemovitosti a poté se srovnává daň z nabytí nemovitých věcí, která je zavedena v České republice, s kolkovným, které je zavedeno v Irsku.
Keywords: majetkové daně; kolkovné; inkaso majetkových daní; výnos daně; daň z nabytí nemovitých věcí; složená daňová kvóta; místní daň z nemovitosti; daň z nemovitých věcí
Thesis title: Real estate taxation in the Czech Republic and Ireland
Author: Klimešová, Gabriela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zídková, Hana
Opponents: Tecl, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is focused on the comparison and analysis of taxation of real estate, which are located in the Czech Republic and Ireland. In the first and second part of this thesis, the historical development of real estate taxation in the monitored countries is mapped out, followed by a more detailed description of the current legislation on the taxation of real estate in the Czech Republic and Ireland. The third part brings a macroeconomic comparison, where the combined tax quota of both countries is compared, as well as the analysis of the development of the absolute tax collection for taxes related to real estate, both in the Czech Republic and Ireland. In the last part, using the model examples, is quantified and then compared the magnitude of the tax burden on real estate taxation in the monitored countries. First, a comparison of the Czech real estate tax and Irish local tax is compared, and then the real estate tax introduced in the Czech Republic is compared with the stamp duty introduced in Ireland.
Keywords: local property tax; compound tax quota; tax revenue; property taxes; property tax; real estate tax; stamp duty on property; collection of property taxes

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 3. 2016
Date of submission: 30. 6. 2017
Date of defense: 22. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57173/podrobnosti

Files for download

    Last update: