Zdaňování nemovitých věcí v ČR a v Irsku

Název práce: Zdaňování nemovitých věcí v ČR a v Irsku
Autor(ka) práce: Klimešová, Gabriela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Tecl, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na komparaci a analýzu zdaňování nemovitých věcí, které se nacházejí v České republice a v Irsku. V první a druhé části práce dochází ke zmapování historického vývoje zdanění nemovitých věcí ve sledovaných zemích, na které navazuje detailnější deskripce aktuální právní úpravy zdanění nemovitých věcí v ČR a Irsku. Třetí část přináší makroekonomické srovnání, kde dochází ke komparaci složené daňové kvóty obou zemí, a také analýze vývoje absolutního daňového inkasa u daní, které se týkají nemovitých věcí jak v ČR, tak v Irsku. V poslední části je pomocí modelových příkladů kvantifikována a poté porovnána velikost daňové zátěže u zdanění nemovitých věcí ve sledovaných zemích. Nejprve dochází k porovnání české daně z nemovitých věcí a irské místní daně z nemovitosti a poté se srovnává daň z nabytí nemovitých věcí, která je zavedena v České republice, s kolkovným, které je zavedeno v Irsku.
Klíčová slova: majetkové daně; kolkovné; inkaso majetkových daní; výnos daně; daň z nabytí nemovitých věcí; složená daňová kvóta; místní daň z nemovitosti; daň z nemovitých věcí
Název práce: Real estate taxation in the Czech Republic and Ireland
Autor(ka) práce: Klimešová, Gabriela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Tecl, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on the comparison and analysis of taxation of real estate, which are located in the Czech Republic and Ireland. In the first and second part of this thesis, the historical development of real estate taxation in the monitored countries is mapped out, followed by a more detailed description of the current legislation on the taxation of real estate in the Czech Republic and Ireland. The third part brings a macroeconomic comparison, where the combined tax quota of both countries is compared, as well as the analysis of the development of the absolute tax collection for taxes related to real estate, both in the Czech Republic and Ireland. In the last part, using the model examples, is quantified and then compared the magnitude of the tax burden on real estate taxation in the monitored countries. First, a comparison of the Czech real estate tax and Irish local tax is compared, and then the real estate tax introduced in the Czech Republic is compared with the stamp duty introduced in Ireland.
Klíčová slova: local property tax; compound tax quota; tax revenue; property taxes; property tax; real estate tax; stamp duty on property; collection of property taxes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57173/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: