Strategic analysis of a ski resort

Thesis title: Strategic analysis of a ski resort
Author: Trumpeš, Jiří
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Štamfestová, Petra
Opponents: Kervitcer, Lukáš
Thesis language: English
Abstract:
The goal of this Master’s Thesis is to conduct a strategic analysis of company Sportovní areál Ještěd, a.s. The analysis consists of the external analysis assessing macro-environment using the PESTEL framework, as well as investigating micro-environment with the Porter’s five forces. The internal analysis contains an evaluation of company’s resources, financial analysis and identification of competitive advantage through the VRIO model. Finally, the identified strengths, weaknesses, opportunities and threats are summarized through the SWOT framework to provide grounds for a strategic recommendation. The thesis is divided into a theoretical part, where the concepts and tools are described, and a practical part, where they are applied to the specific company. It was found that Sportovní areál Ještěd, a.s. owns a competitive advantage in its favourable location, which attracts interest from a strong investor. The company suffers from financial problems and underdeveloped offering, and partnering with the investor is the best way to a prosperous performance in the future.
Keywords: Ski Resort; Strategic Analysis; SWOT; Ještěd; VRIO; Financial Analysis; Porter; PESTEL
Thesis title: Strategická analýza lyžařského střediska
Author: Trumpeš, Jiří
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Štamfestová, Petra
Opponents: Kervitcer, Lukáš
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této diplomové práce je vypracovat strategickou analýzu společnosti Sportovní areál Ještěd, a.s. Analýza se skládá z externí analýzy, vyhodnocující makro prostředí pomocí PESTEL matice, a rovněž zkoumající mikro prostředí pomocí Porterových pěti sil. Interní analýza obsahuje zhodnocení zdrojů společnosti, finanční analýzu a identifikaci konkurenční výhody pomocí VRIO modelu. Poté jsou nalezené silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby shrnuty pomocí SWOT matice, která poskytuje základ pro strategické doporučení. Práce je rozdělena do teoretické části, kde jsou koncepty a nástroje popsány, a do praktické části, kde jsou aplikovány na konkrétní společnost. Bylo zjištěno, že Sportovní areál Ještěd, a.s. disponuje konkurenční výhodou ve své poloze, která rovněž přitáhla zájem silného investora. Společnost trpí finančními problémy a nedostatečným vybavením a partnerství s investorem je nejlepší cestou k uspokojujícím výsledkům v budoucnu.
Keywords: Strategická Analýza; Lyžařské středisko; VRIO; Ještěd; PESTEL; SWOT; Finanční analýza; Porter

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/International Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 11. 2016
Date of submission: 31. 8. 2017
Date of defense: 8. 9. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59682/podrobnosti

Files for download

    Last update: