Strategická analýza lyžařského střediska

Název práce: Strategic analysis of a ski resort
Autor(ka) práce: Trumpeš, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štamfestová, Petra
Oponenti práce: Kervitcer, Lukáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this Master’s Thesis is to conduct a strategic analysis of company Sportovní areál Ještěd, a.s. The analysis consists of the external analysis assessing macro-environment using the PESTEL framework, as well as investigating micro-environment with the Porter’s five forces. The internal analysis contains an evaluation of company’s resources, financial analysis and identification of competitive advantage through the VRIO model. Finally, the identified strengths, weaknesses, opportunities and threats are summarized through the SWOT framework to provide grounds for a strategic recommendation. The thesis is divided into a theoretical part, where the concepts and tools are described, and a practical part, where they are applied to the specific company. It was found that Sportovní areál Ještěd, a.s. owns a competitive advantage in its favourable location, which attracts interest from a strong investor. The company suffers from financial problems and underdeveloped offering, and partnering with the investor is the best way to a prosperous performance in the future.
Klíčová slova: Ski Resort; Strategic Analysis; SWOT; Ještěd; VRIO; Financial Analysis; Porter; PESTEL
Název práce: Strategická analýza lyžařského střediska
Autor(ka) práce: Trumpeš, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štamfestová, Petra
Oponenti práce: Kervitcer, Lukáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je vypracovat strategickou analýzu společnosti Sportovní areál Ještěd, a.s. Analýza se skládá z externí analýzy, vyhodnocující makro prostředí pomocí PESTEL matice, a rovněž zkoumající mikro prostředí pomocí Porterových pěti sil. Interní analýza obsahuje zhodnocení zdrojů společnosti, finanční analýzu a identifikaci konkurenční výhody pomocí VRIO modelu. Poté jsou nalezené silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby shrnuty pomocí SWOT matice, která poskytuje základ pro strategické doporučení. Práce je rozdělena do teoretické části, kde jsou koncepty a nástroje popsány, a do praktické části, kde jsou aplikovány na konkrétní společnost. Bylo zjištěno, že Sportovní areál Ještěd, a.s. disponuje konkurenční výhodou ve své poloze, která rovněž přitáhla zájem silného investora. Společnost trpí finančními problémy a nedostatečným vybavením a partnerství s investorem je nejlepší cestou k uspokojujícím výsledkům v budoucnu.
Klíčová slova: Strategická Analýza; Lyžařské středisko; VRIO; Ještěd; PESTEL; SWOT; Finanční analýza; Porter

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2016
Datum podání práce: 31. 8. 2017
Datum obhajoby: 8. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59682/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: