Comparison of consumer preferences between clients of traditional and non-traditional banks on the Czech market

Thesis title: Komparace spotřebitelských preferencí klientů tradičních a netradičních bank na českém trhu
Author: Kurniková, Andrea
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Asmalovskij, Alexandr
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce pojednává o spotřebitelských kritériích při výběru banky, konkrétně se zaměřuje na rozdíly v preferencích klientů tradičních a netradičních bank na českém trhu. Diplomová práce je členěna do logicky navazujících kapitol. V teoretické části jsou představeny pojmy k marketingu služeb, nákupnímu chování spotřebitelů, value-driven marketingu, značce a metodám výzkumu. V praktické části je uveden bankovní trh v České republice a současné největší retailové banky. V poslední kapitole jsou analyzovány výsledky vlastního výzkumu realizovaného formou dotazníku. Cílem práce je porovnat preference při výběru banky klientů tradičních a netradičních bank a navrhnout oběma typům bank doporučení na zlepšení marketingové strategie.
Keywords: Bankovní trh; Rozhodování spotřebitele; Spotřebitelské preference; Marketingový výzkum; Škálování; Likertova škála
Thesis title: Comparison of consumer preferences between clients of traditional and non-traditional banks on the Czech market
Author: Kurniková, Andrea
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Asmalovskij, Alexandr
Thesis language: Česky
Abstract:
The Master´s thesis deals with consumer criteria for a bank selection, this thesis focuses primarily on differences in preferences between clients of traditional and nontraditional banks on the Czech market. The thesis is divided into logically connected chapters. The theoretical part introduces concepts as marketing in services, consumer behavior, value-driven marketing, branding and research methods. The practical part focuses on the banking market in the Czech Republic and presents the current largest retail banks. The last chapter analyses the results of own research conducted in the form of a questionnaire. The aim of this thesis is to compare the consumer preferences for a bank selection between clients of traditional and non-traditional banks and to suggest to both types of bank recommendations for improving the marketing strategy.
Keywords: Consumer decision-making; Banking market; Consumer preferences; Marketing research; Scaling; Likert´s scale

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 12. 2016
Date of submission: 7. 12. 2017
Date of defense: 17. 1. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/60019/podrobnosti

Files for download

    Last update: