Komparace spotřebitelských preferencí klientů tradičních a netradičních bank na českém trhu

Název práce: Komparace spotřebitelských preferencí klientů tradičních a netradičních bank na českém trhu
Autor(ka) práce: Kurniková, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Asmalovskij, Alexandr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o spotřebitelských kritériích při výběru banky, konkrétně se zaměřuje na rozdíly v preferencích klientů tradičních a netradičních bank na českém trhu. Diplomová práce je členěna do logicky navazujících kapitol. V teoretické části jsou představeny pojmy k marketingu služeb, nákupnímu chování spotřebitelů, value-driven marketingu, značce a metodám výzkumu. V praktické části je uveden bankovní trh v České republice a současné největší retailové banky. V poslední kapitole jsou analyzovány výsledky vlastního výzkumu realizovaného formou dotazníku. Cílem práce je porovnat preference při výběru banky klientů tradičních a netradičních bank a navrhnout oběma typům bank doporučení na zlepšení marketingové strategie.
Klíčová slova: Bankovní trh; Rozhodování spotřebitele; Spotřebitelské preference; Marketingový výzkum; Škálování; Likertova škála
Název práce: Comparison of consumer preferences between clients of traditional and non-traditional banks on the Czech market
Autor(ka) práce: Kurniková, Andrea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Asmalovskij, Alexandr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master´s thesis deals with consumer criteria for a bank selection, this thesis focuses primarily on differences in preferences between clients of traditional and nontraditional banks on the Czech market. The thesis is divided into logically connected chapters. The theoretical part introduces concepts as marketing in services, consumer behavior, value-driven marketing, branding and research methods. The practical part focuses on the banking market in the Czech Republic and presents the current largest retail banks. The last chapter analyses the results of own research conducted in the form of a questionnaire. The aim of this thesis is to compare the consumer preferences for a bank selection between clients of traditional and non-traditional banks and to suggest to both types of bank recommendations for improving the marketing strategy.
Klíčová slova: Consumer decision-making; Banking market; Consumer preferences; Marketing research; Scaling; Likert´s scale

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2016
Datum podání práce: 7. 12. 2017
Datum obhajoby: 17. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60019/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: