Accounting in accordance with the presidential election code in 2017 / 2018 and its comparison with the rules in 2012 / 2013 and with rules in other Central European countries

Thesis title: Vedení účetnictví podle zákona o volbě prezidenta republiky pro volební kampaň v letech 2017 / 2018 a jeho srovnání s pravidly pro kampaň z let 2012 /2013 a s pravidly ostatních středoevropských zemí
Author: Galuška, Pavel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zouhar, Tomáš
Opponents: Králíček, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá povinností vést účetnictví o financování volební kampaně podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. V tomto kontextu je těžištěm práce rozbor základních účetních institutů jako účetní jednotka, předmět účetnictví, účetní období, způsoby oceňování a výkaznictví a jejich kompatibilita se základními účetními předpoklady a principy.V rámci diplomové práce je také provedeno srovnání těchto institutů podle úpravy k datu vytvoření diplomové práce, tedy během volební kampaně na přelomu let 2017 a 2018 s jejich úpravou účinnou při první volební kampani k volbě prezidenta republiky v letech 2012 a 2013. V závěrečných kapitolách jsou pak pro srovnání uvedeny stručné popisy pravidel evidence a vykazování financování volebních kampaní v rámci přímých voleb prezidenta republiky v sousedním Rakousku a Slovensku.
Keywords: volební kampaň; účetnictví; volba prezidenta republiky
Thesis title: Accounting in accordance with the presidential election code in 2017 / 2018 and its comparison with the rules in 2012 / 2013 and with rules in other Central European countries
Author: Galuška, Pavel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zouhar, Tomáš
Opponents: Králíček, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with a duty of accounting of funding of presidential election campaign in the Czech Republic in accordance with the presidential election code No. 272/2012 Coll. The core of this thesis lies in an analysis of basic accounting terms, such as accounting entity, object of accounting, accounting period, measurement bases and reporting and their compliance with general accounting principles.There is also a comparison of those terms conducted in between their current meaning, i. e. in 2017 and 2018, and the meaning they had during the original presidential election campaign in 2012 and 2013. In conclusion, there is a brief introduction to the rules of recording and reporting of presidential election campaign funding in neighbouring countries Austria and Slovakia.
Keywords: accounting; election campaign; presidential election

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 6. 2017
Date of submission: 11. 1. 2018
Date of defense: 1. 2. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62785/podrobnosti

Files for download

    Last update: