Vedení účetnictví podle zákona o volbě prezidenta republiky pro volební kampaň v letech 2017 / 2018 a jeho srovnání s pravidly pro kampaň z let 2012 /2013 a s pravidly ostatních středoevropských zemí

Název práce: Vedení účetnictví podle zákona o volbě prezidenta republiky pro volební kampaň v letech 2017 / 2018 a jeho srovnání s pravidly pro kampaň z let 2012 /2013 a s pravidly ostatních středoevropských zemí
Autor(ka) práce: Galuška, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Oponenti práce: Králíček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá povinností vést účetnictví o financování volební kampaně podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. V tomto kontextu je těžištěm práce rozbor základních účetních institutů jako účetní jednotka, předmět účetnictví, účetní období, způsoby oceňování a výkaznictví a jejich kompatibilita se základními účetními předpoklady a principy.V rámci diplomové práce je také provedeno srovnání těchto institutů podle úpravy k datu vytvoření diplomové práce, tedy během volební kampaně na přelomu let 2017 a 2018 s jejich úpravou účinnou při první volební kampani k volbě prezidenta republiky v letech 2012 a 2013. V závěrečných kapitolách jsou pak pro srovnání uvedeny stručné popisy pravidel evidence a vykazování financování volebních kampaní v rámci přímých voleb prezidenta republiky v sousedním Rakousku a Slovensku.
Klíčová slova: volební kampaň; účetnictví; volba prezidenta republiky
Název práce: Accounting in accordance with the presidential election code in 2017 / 2018 and its comparison with the rules in 2012 / 2013 and with rules in other Central European countries
Autor(ka) práce: Galuška, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Oponenti práce: Králíček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with a duty of accounting of funding of presidential election campaign in the Czech Republic in accordance with the presidential election code No. 272/2012 Coll. The core of this thesis lies in an analysis of basic accounting terms, such as accounting entity, object of accounting, accounting period, measurement bases and reporting and their compliance with general accounting principles.There is also a comparison of those terms conducted in between their current meaning, i. e. in 2017 and 2018, and the meaning they had during the original presidential election campaign in 2012 and 2013. In conclusion, there is a brief introduction to the rules of recording and reporting of presidential election campaign funding in neighbouring countries Austria and Slovakia.
Klíčová slova: accounting; election campaign; presidential election

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2017
Datum podání práce: 11. 1. 2018
Datum obhajoby: 1. 2. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62785/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: