Tax legislation regarding unhealthy food ("sugar tax"/"fat tax") in selected member states of the EU

Thesis title: Právní úprava daní z nezdravých potravin ("sugar tax"/"fat tax") ve vybraných členských státech EU
Author: Kysilka, Miroslav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Grmelová, Nicole
Opponents: Hubková, Pavlína
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá právní úpravou daní z nezdravých potravin. Představuje mimo jiné obezitu jako celosvětový problém a definuje nezdravé potraviny a jejich dopad na lidské tělo. Bakalářská práce nastiňuje první pokusy států o regulaci nezdravých potravin spolu s programy Evropské unie bojujících proti obezitě. Cílem této práce je posoudit legislativu vybraných zemí ve vztahu k daním z nezdravých potravin spolu s vyhodnocením jejich efektivnosti. Práce je založena na komparaci právních úprav daní z nezdravých potravin ve vybraných členských státech Evropské unie, jimiž jsou Dánsko, Finsko, Maďarsko, Francie a Velká Británie. Dopady těchto právních úprav jsou rozděleny na pozitivní a negativní. Vyhodnocení jednotlivých právních úprav společně se zamyšlením se, zda-li by jiné formy regulace nebyly vhodnější formou pro boj proti obezitě, jsou hlavními přínosy této bakalářské práce.
Keywords: regulace; nezdravé potraviny; zdanění; právní úprava
Thesis title: Tax legislation regarding unhealthy food ("sugar tax"/"fat tax") in selected member states of the EU
Author: Kysilka, Miroslav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Grmelová, Nicole
Opponents: Hubková, Pavlína
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with legal regulation of taxes on unhealthy food. It also presents obesity as a global problem and defines unhealthy food and its impact on human body. The bachelor thesis outlines the first attempts by states to regulate unhealthy food along with European Union programs fighting obesity. The aim of this thesis is to evaluate the legislation of selected countries in relation to taxes on unhealthy food together with evaluation of their effectiveness. The thesis is based on a comparison of tax legislations regarding unhealthy food in selected European Union member states, such as Denmark, Finland, Hungary, France and the United Kingdom. The impacts of these legal regulations are divided into positive and negative. Main benefits of this bachelor thesis are the evaluation of individual legal regulations together with the consideration of whether other forms of regulations would be more appropriate way to fight obesity.
Keywords: legislation; regulation; unhealthy food; taxation

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Business and European Law

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 8. 2017
Date of submission: 22. 4. 2018
Date of defense: 7. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62727/podrobnosti

Files for download

    Last update: