Právní úprava daní z nezdravých potravin ("sugar tax"/"fat tax") ve vybraných členských státech EU

Název práce: Právní úprava daní z nezdravých potravin ("sugar tax"/"fat tax") ve vybraných členských státech EU
Autor(ka) práce: Kysilka, Miroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Grmelová, Nicole
Oponenti práce: Hubková, Pavlína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá právní úpravou daní z nezdravých potravin. Představuje mimo jiné obezitu jako celosvětový problém a definuje nezdravé potraviny a jejich dopad na lidské tělo. Bakalářská práce nastiňuje první pokusy států o regulaci nezdravých potravin spolu s programy Evropské unie bojujících proti obezitě. Cílem této práce je posoudit legislativu vybraných zemí ve vztahu k daním z nezdravých potravin spolu s vyhodnocením jejich efektivnosti. Práce je založena na komparaci právních úprav daní z nezdravých potravin ve vybraných členských státech Evropské unie, jimiž jsou Dánsko, Finsko, Maďarsko, Francie a Velká Británie. Dopady těchto právních úprav jsou rozděleny na pozitivní a negativní. Vyhodnocení jednotlivých právních úprav společně se zamyšlením se, zda-li by jiné formy regulace nebyly vhodnější formou pro boj proti obezitě, jsou hlavními přínosy této bakalářské práce.
Klíčová slova: regulace; nezdravé potraviny; zdanění; právní úprava
Název práce: Tax legislation regarding unhealthy food ("sugar tax"/"fat tax") in selected member states of the EU
Autor(ka) práce: Kysilka, Miroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Grmelová, Nicole
Oponenti práce: Hubková, Pavlína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with legal regulation of taxes on unhealthy food. It also presents obesity as a global problem and defines unhealthy food and its impact on human body. The bachelor thesis outlines the first attempts by states to regulate unhealthy food along with European Union programs fighting obesity. The aim of this thesis is to evaluate the legislation of selected countries in relation to taxes on unhealthy food together with evaluation of their effectiveness. The thesis is based on a comparison of tax legislations regarding unhealthy food in selected European Union member states, such as Denmark, Finland, Hungary, France and the United Kingdom. The impacts of these legal regulations are divided into positive and negative. Main benefits of this bachelor thesis are the evaluation of individual legal regulations together with the consideration of whether other forms of regulations would be more appropriate way to fight obesity.
Klíčová slova: legislation; regulation; unhealthy food; taxation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 8. 2017
Datum podání práce: 22. 4. 2018
Datum obhajoby: 7. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62727/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: