Party-based Euroscepticism in Germany and its manifestations in the elections 2017

Thesis title: Stranický euroskepticismus v Německu a jeho projevy ve volbách 2017
Author: Štěpánková, Kateřina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Němec, Jan
Opponents: Kný, Daniel
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou stranického euroskepticismu v Německu a jeho projevy ve volbách, které proběhly v Německu na podzim roku 2017. Práce definuje pojem euroskepticismus a popisuje teorie zabývající se rozdělením euroskepticismu. Poté stručně popisuje stranický systém Spolkové republiky Německo, jeho historický vývoj a seznamuje čtenáře s hlavními německými politickými stranami. Následuje samotná analýza volebních programů německých politických stran, které se dostaly při volbách 2017 do Spolkového sněmu. Na základě popsaných teorií o euroskepticismu se autor pokouší jednotlivé politické strany zařadit do vhodných teorií definovaných kategorií. Závěrem se za použití výsledků voleb a zkoumání volebních programů autor pokouší určit, jaké projevy měl euroskepticismus ve spolkových volbách 2017.
Keywords: Europeismus; Německo; Spolkové volby; Euroskepticismus; Volební program
Thesis title: Party-based Euroscepticism in Germany and its manifestations in the elections 2017
Author: Štěpánková, Kateřina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Němec, Jan
Opponents: Kný, Daniel
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of the party-based euroscepticism in Germany and its manifestations in the elections that took place in Germany in autumn 2017. The thesis defines the term euroscepticism and describes theories dealing with division of the euroscepticism. Afterwards it describes briefly party's system of the Federal Republic of Germany, its historical development and it acquaints the readers with main German political parties. Then it follows the analysis of election programmes of German political parties itself that got to the Bundestag in the elections 2017. On the grounds of described theories about euroscepticism, the author tries to classify particular political parties into suitable categories. Finally using election results and research of election programmes, the author tries to determine what manifestations had the euroscepticism in the federal elections in 2017.
Keywords: Euroscepticism; Europeanism; Germany; Federal elections; Election programme

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Political Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 4. 2017
Date of submission: 23. 4. 2018
Date of defense: 6. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/61700/podrobnosti

Files for download

    Last update: