Stranický euroskepticismus v Německu a jeho projevy ve volbách 2017

Název práce: Stranický euroskepticismus v Německu a jeho projevy ve volbách 2017
Autor(ka) práce: Štěpánková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Kný, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou stranického euroskepticismu v Německu a jeho projevy ve volbách, které proběhly v Německu na podzim roku 2017. Práce definuje pojem euroskepticismus a popisuje teorie zabývající se rozdělením euroskepticismu. Poté stručně popisuje stranický systém Spolkové republiky Německo, jeho historický vývoj a seznamuje čtenáře s hlavními německými politickými stranami. Následuje samotná analýza volebních programů německých politických stran, které se dostaly při volbách 2017 do Spolkového sněmu. Na základě popsaných teorií o euroskepticismu se autor pokouší jednotlivé politické strany zařadit do vhodných teorií definovaných kategorií. Závěrem se za použití výsledků voleb a zkoumání volebních programů autor pokouší určit, jaké projevy měl euroskepticismus ve spolkových volbách 2017.
Klíčová slova: Europeismus; Německo; Spolkové volby; Euroskepticismus; Volební program
Název práce: Party-based Euroscepticism in Germany and its manifestations in the elections 2017
Autor(ka) práce: Štěpánková, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Kný, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the analysis of the party-based euroscepticism in Germany and its manifestations in the elections that took place in Germany in autumn 2017. The thesis defines the term euroscepticism and describes theories dealing with division of the euroscepticism. Afterwards it describes briefly party's system of the Federal Republic of Germany, its historical development and it acquaints the readers with main German political parties. Then it follows the analysis of election programmes of German political parties itself that got to the Bundestag in the elections 2017. On the grounds of described theories about euroscepticism, the author tries to classify particular political parties into suitable categories. Finally using election results and research of election programmes, the author tries to determine what manifestations had the euroscepticism in the federal elections in 2017.
Klíčová slova: Euroscepticism; Europeanism; Germany; Federal elections; Election programme

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 4. 2017
Datum podání práce: 23. 4. 2018
Datum obhajoby: 6. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61700/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: