The analysis and selection of CPM solution for McDonald's branches

Thesis title: Analýza a výběr CPM řešení pro pobočky McDonald’s
Author: Zukalová, Markéta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Maryška, Miloš
Opponents: Ponikelsky, Vlastislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá řízením výkonnosti, metodou Balanced Scorecard a výběrem informačního systému pro její podporu na pobočkách společnosti McDonald’s. Hlavním cílem práce je vytvořit Balanced Scorecard pro vybranou restauraci a následně vybrat vhodný informační systém pomocí metody vícekriteriálního rozhodování, který bude navrhovaný Balanced Scorecard podporovat.V první části diplomové práce jsou uvedena teoretická východiska konceptu řízení výkonnosti, jeho jednotlivé komponenty s důrazem na různé druhy měřítek a jejich vzájemné vztahy a propojení. Dále se práce podrobně věnuje metodě Balanced Scorecard a jejím perspektivám a okrajově obecným krokům implementace v podniku. Druhá část práce představuje společnost McDonald’s a vybranou pobočku, dále je čtenář seznámen s procesy a nástroji, které jsou na restauraci využívány. Na základě představených metod v první části je vytvořen Balanced Scorecard pro restauraci a následně vybrán vhodný SaaS systém, který navržený Balanced Scorecard podporuje.
Keywords: Balanced Scorecard; Corporate Performance Management; řízení výkonnosti; strategické řízení; měřítka; KPI; McDonalds; informační systém; cloud; SaaS; vícekriteriální rozhodování
Thesis title: The analysis and selection of CPM solution for McDonald's branches
Author: Zukalová, Markéta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Maryška, Miloš
Opponents: Ponikelsky, Vlastislav
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is devoted to the concept of performance management, Balanced Scorecard method and the selection of an information system for its support at McDonald's branches. The main goal of the thesis is to create a Balanced Scorecard for the selected restaurant and consequently select a suitable information system using the multi-criterion decision method to support the proposed Balanced Scorecard.The first part of the thesis presents theoretical starting points of the corporate performance management concept, its individual components with emphasis on different types of metrics and their mutual relation and interconnection. In addition, the thesis deals with the concept of Balanced Scorecard method and its perspectives and outlines general implementation steps in an enterprise. The second part of the thesis introduces McDonald's corporation and a selected restaurant to the reader, together with the processes and tools used in the restaurant. Based on the methods presented in the first part, a Balanced Scorecard for the restaurant is designed and the appropriate SaaS system is selected, using the multi-criterion decision method.
Keywords: Balanced Scorecard; Corporate Peformance Management; strategy management; metrics; KPI; McDonald's; information system; cloud; SaaS; multi-criterion decision method

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 10. 2016
Date of submission: 24. 4. 2018
Date of defense: 1. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59088/podrobnosti

Files for download

    Last update: