Analýza a výběr CPM řešení pro pobočky McDonald’s

Název práce: Analýza a výběr CPM řešení pro pobočky McDonald’s
Autor(ka) práce: Zukalová, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Ponikelsky, Vlastislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá řízením výkonnosti, metodou Balanced Scorecard a výběrem informačního systému pro její podporu na pobočkách společnosti McDonald’s. Hlavním cílem práce je vytvořit Balanced Scorecard pro vybranou restauraci a následně vybrat vhodný informační systém pomocí metody vícekriteriálního rozhodování, který bude navrhovaný Balanced Scorecard podporovat.V první části diplomové práce jsou uvedena teoretická východiska konceptu řízení výkonnosti, jeho jednotlivé komponenty s důrazem na různé druhy měřítek a jejich vzájemné vztahy a propojení. Dále se práce podrobně věnuje metodě Balanced Scorecard a jejím perspektivám a okrajově obecným krokům implementace v podniku. Druhá část práce představuje společnost McDonald’s a vybranou pobočku, dále je čtenář seznámen s procesy a nástroji, které jsou na restauraci využívány. Na základě představených metod v první části je vytvořen Balanced Scorecard pro restauraci a následně vybrán vhodný SaaS systém, který navržený Balanced Scorecard podporuje.
Klíčová slova: Balanced Scorecard; Corporate Performance Management; řízení výkonnosti; strategické řízení; měřítka; KPI; McDonalds; informační systém; cloud; SaaS; vícekriteriální rozhodování
Název práce: The analysis and selection of CPM solution for McDonald's branches
Autor(ka) práce: Zukalová, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Ponikelsky, Vlastislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is devoted to the concept of performance management, Balanced Scorecard method and the selection of an information system for its support at McDonald's branches. The main goal of the thesis is to create a Balanced Scorecard for the selected restaurant and consequently select a suitable information system using the multi-criterion decision method to support the proposed Balanced Scorecard.The first part of the thesis presents theoretical starting points of the corporate performance management concept, its individual components with emphasis on different types of metrics and their mutual relation and interconnection. In addition, the thesis deals with the concept of Balanced Scorecard method and its perspectives and outlines general implementation steps in an enterprise. The second part of the thesis introduces McDonald's corporation and a selected restaurant to the reader, together with the processes and tools used in the restaurant. Based on the methods presented in the first part, a Balanced Scorecard for the restaurant is designed and the appropriate SaaS system is selected, using the multi-criterion decision method.
Klíčová slova: Balanced Scorecard; Corporate Peformance Management; strategy management; metrics; KPI; McDonald's; information system; cloud; SaaS; multi-criterion decision method

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2016
Datum podání práce: 24. 4. 2018
Datum obhajoby: 1. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59088/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: