Marketing communication of Krav Maga Global CZ company

Thesis title: Marketingová komunikace společnosti Krav Maga Global CZ
Author: Kulišová, Linda
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Khelerová, Vladimíra
Opponents: Vojtíšek, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Krav Maga Global CZ. Práce zkoumá teoretická východiska tvorby marketingové komunikační strategie a procesů, obsahuje podrobnou analýzu komunikační strategie zkoumané společnosti a její hodnocení na základě teoretických poznatků. Hlavním přínosem práce jsou konkrétní doporučení na zvýšení efektivity marketingové komunikace společnosti Krav Maga Global CZ. Doporučení se opírají jednak o teoretické závěry z první části práce, jednak o výsledky dotazníkového šetření mezi klienty zkoumané společnosti a také o výsledky analýz, které autorka vytvořila. Metodický postup práce je zároveň možné využít jako návod pro hodnocení a zlepšování marketingové komunikace malých a středních podniků.
Keywords: online marketing; marketingová komunikace; krav maga; Krav Maga Global CZ
Thesis title: Marketing communication of Krav Maga Global CZ company
Author: Kulišová, Linda
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Khelerová, Vladimíra
Opponents: Vojtíšek, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the marketing communication of Krav Maga Global CZ. The thesis examines the theoretical starting points of the creation of marketing communication strategy and processes, contains a detailed analysis of the communication strategy of the studied company and its evaluation based on the theoretical knowledge. The main benefits of the thesis are specific recommendations to increase the effectiveness of marketing communication within Krav Maga Global CZ. The recommendations are based on the theoretical conclusions from the first part of the thesis, on the results of the questionnaire survey among the clients of the company studied, as well as on the results of the analyzes created by the author. The methodical workflow can also be used as a guide for evaluating and improving the marketing communication of small and medium-sized enterprises.
Keywords: marketing communication; online marketing; krav maga; Krav Maga Global CZ

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 9. 2017
Date of submission: 25. 4. 2018
Date of defense: 5. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62996/podrobnosti

Files for download

    Last update: