Marketingová komunikace společnosti Krav Maga Global CZ

Název práce: Marketingová komunikace společnosti Krav Maga Global CZ
Autor(ka) práce: Kulišová, Linda
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Krav Maga Global CZ. Práce zkoumá teoretická východiska tvorby marketingové komunikační strategie a procesů, obsahuje podrobnou analýzu komunikační strategie zkoumané společnosti a její hodnocení na základě teoretických poznatků. Hlavním přínosem práce jsou konkrétní doporučení na zvýšení efektivity marketingové komunikace společnosti Krav Maga Global CZ. Doporučení se opírají jednak o teoretické závěry z první části práce, jednak o výsledky dotazníkového šetření mezi klienty zkoumané společnosti a také o výsledky analýz, které autorka vytvořila. Metodický postup práce je zároveň možné využít jako návod pro hodnocení a zlepšování marketingové komunikace malých a středních podniků.
Klíčová slova: online marketing; marketingová komunikace; krav maga; Krav Maga Global CZ
Název práce: Marketing communication of Krav Maga Global CZ company
Autor(ka) práce: Kulišová, Linda
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the marketing communication of Krav Maga Global CZ. The thesis examines the theoretical starting points of the creation of marketing communication strategy and processes, contains a detailed analysis of the communication strategy of the studied company and its evaluation based on the theoretical knowledge. The main benefits of the thesis are specific recommendations to increase the effectiveness of marketing communication within Krav Maga Global CZ. The recommendations are based on the theoretical conclusions from the first part of the thesis, on the results of the questionnaire survey among the clients of the company studied, as well as on the results of the analyzes created by the author. The methodical workflow can also be used as a guide for evaluating and improving the marketing communication of small and medium-sized enterprises.
Klíčová slova: marketing communication; online marketing; krav maga; Krav Maga Global CZ

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 5. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62996/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: