Civic amenities in region Rychnov nad Kneznou

Thesis title: Občanská vybavenost regionu Rychnov nad Kněžnou
Author: Šrámková, Adéla
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Khelerová, Vladimíra
Opponents: Štěpánek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce na téma Občanská vybavenost regionu Rychnov nad Kněžnou se zabývá aktuální problematikou občanské vybavenosti a dalších vlivů na ni působících. Region Rychnov nad Kněžnou patří aktuálně mezi oblasti s jednou s nejnižších nezaměstnaností v České republice a je silně ovlivněn přítomností společnosti Škoda Auto, závod v Kvasinách.Práce je rozdělena do dvou základních částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části práce jsou popsány nezbytné pojmy související s občanskou vybaveností, včetně vybrané legislativy. Praktická část práce představuje provedený výzkum ve třech rovinách, a to vlastní analýzou občanské vybavenosti regionu a vlivů ji ovlivňujících, kvantitativním výzkumem v podobě dotazníkového šetření mezi obyvateli okresu Rychnov nad Kněžnou a kvalitativním výzkumem v podobě polostrukturovaných rozhovorů se starosty vybraných obcí regionu. V závěru práce jsou přehledně shrnuty poznatky získané v diplomové práci.
Keywords: Občanská vybavenost; Okres Rychnov nad Kněžnou; Škoda Auto, závod Kvasiny
Thesis title: Civic amenities in region Rychnov nad Kneznou
Author: Šrámková, Adéla
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Khelerová, Vladimíra
Opponents: Štěpánek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis with the subject of Civic amenities in region Rychnov nad Kneznou deals with the current issue of civic amenities and other influences on it. The region is nowadays characterized by its very low unemployment rate and is heavily influenced by the company Skoda Auto, Kvasiny plant.The thesis is divided into two main parts, which are a theoretical and a practical part. Essential terms related to the civic amenities and selected legislation are described in the theoretical one. The practical part of the thesis introduces performed research, which was conducted in three approaches. First, the research was made by own analysis of civic amenities and its determinants. Second, the thesis included a quantitative research among residents of region Rychnov nad Kneznou. Third, a qualitative research was covered in a form of interviews with mayors of selected cities. At the end of the diploma thesis, summarization of obtained findings from the research is included.
Keywords: Civic amenities; Rychnov nad Kneznou region; Skoda Auto, Kvasiny plant

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 3. 2017
Date of submission: 27. 4. 2018
Date of defense: 30. 5. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/61444/podrobnosti

Files for download

    Last update: