Občanská vybavenost regionu Rychnov nad Kněžnou

Název práce: Občanská vybavenost regionu Rychnov nad Kněžnou
Autor(ka) práce: Šrámková, Adéla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Štěpánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma Občanská vybavenost regionu Rychnov nad Kněžnou se zabývá aktuální problematikou občanské vybavenosti a dalších vlivů na ni působících. Region Rychnov nad Kněžnou patří aktuálně mezi oblasti s jednou s nejnižších nezaměstnaností v České republice a je silně ovlivněn přítomností společnosti Škoda Auto, závod v Kvasinách.Práce je rozdělena do dvou základních částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části práce jsou popsány nezbytné pojmy související s občanskou vybaveností, včetně vybrané legislativy. Praktická část práce představuje provedený výzkum ve třech rovinách, a to vlastní analýzou občanské vybavenosti regionu a vlivů ji ovlivňujících, kvantitativním výzkumem v podobě dotazníkového šetření mezi obyvateli okresu Rychnov nad Kněžnou a kvalitativním výzkumem v podobě polostrukturovaných rozhovorů se starosty vybraných obcí regionu. V závěru práce jsou přehledně shrnuty poznatky získané v diplomové práci.
Klíčová slova: Občanská vybavenost; Okres Rychnov nad Kněžnou; Škoda Auto, závod Kvasiny
Název práce: Civic amenities in region Rychnov nad Kneznou
Autor(ka) práce: Šrámková, Adéla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Štěpánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis with the subject of Civic amenities in region Rychnov nad Kneznou deals with the current issue of civic amenities and other influences on it. The region is nowadays characterized by its very low unemployment rate and is heavily influenced by the company Skoda Auto, Kvasiny plant.The thesis is divided into two main parts, which are a theoretical and a practical part. Essential terms related to the civic amenities and selected legislation are described in the theoretical one. The practical part of the thesis introduces performed research, which was conducted in three approaches. First, the research was made by own analysis of civic amenities and its determinants. Second, the thesis included a quantitative research among residents of region Rychnov nad Kneznou. Third, a qualitative research was covered in a form of interviews with mayors of selected cities. At the end of the diploma thesis, summarization of obtained findings from the research is included.
Klíčová slova: Civic amenities; Rychnov nad Kneznou region; Skoda Auto, Kvasiny plant

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 30. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61444/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: