The International Political Economy of the EU Sovereign Debt Crisis

Thesis title: The International Political Economy of the EU Sovereign Debt Crisis
Author: Kougl, Michal
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Brůna, Karel
Opponents: Šíma, Ondřej
Thesis language: English
Abstract:
The purpose of this thesis is to investigate the development of European integration in relation to the European sovereign debt crisis. The central question that the thesis seeks to answer is the following: to what extent and in which direction has the EU sovereign debt crisis influenced the progression of European integration? The thesis divides its subject matter into three relevant periods – specifically, the pre-sovereign debt crisis period (2001-2008), the period of the acute sovereign debt crisis (2008-2012), and the current period (2012-present). In order to achieve the stated purpose, the thesis is structured as follows: the first section outlines the theories through which the effects of the sovereign debt crisis on integration will be analyzed, both financial (financial cycle, debt socialization, risk-on risk-off episodes) and political (realism, liberalism, Liberal Intergovernmentalism, Neofunctionalism). The second section explores the architecture of relevant EU structures and their development. The third section examines the issue of excessive indebtedness and new challenges that the EU now faces. The thesis shows that while the sovereign debt crisis has forced Member States to cooperate and pursue some integration (especially at the Eurozone level) in order to keep the Union as whole as possible, it has had and continues to have a severely negative impact on the progression of European integration in general.
Keywords: EU sovereign debt crisis; European integration; Political economy; International relations; Public debt
Thesis title: The International Political Economy of the EU Sovereign Debt Crisis
Author: Kougl, Michal
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Brůna, Karel
Opponents: Šíma, Ondřej
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zkoumat vývoj evropské integrace ve spojení s evropskou státní dluhovou krizí. Centrální otázka, kterou chce práce zodpovědět je následující: do jaké míry a jakým směrem ovlivnila státní dluhová krize v EU progresi evropské integrace? Sledovaný předmět je v práci rozdělen na tři relevantní období – období před státní dluhovou krizí (2001-2008), období akutních efektů státní dluhové krize (2008-2012), a nynější období (2012-současnost). Za účelem dosažení uvedeného cíle je práce strukturována následovně: první sekce uvádí a objasňuje teorie, které budou využity k analýze dopadů státní dluhové krize na integraci, a to jak finanční (finanční cyklus zadlužování a oddlužování, socializace dluhu, a proměnlivost nálad ohledně finančních rizik („risk-on risk-off episodes“)) tak politických (realismus, liberalismus, liberální mezivládní přístup, neofunkcionalismus). Druhá sekce zkoumá architekturu relevantních evropských institucí a jejich vývoj. Třetí sekce zkoumá problematiku nadměrného zadlužení a nových výzev, před kterými EU nyní stojí. Závěrem práce je, že i když státní dluhová krize donutila členské státy spolupracovat a usilovat o zvýšenou integraci (hlavně na úrovni eurozóny) za účelem udržení celistvosti unie, tak měla a dále má těžce negativní dopady na progresi evropské integrace obecně.
Keywords: Státní dluhová krize v EU; Evropská integrace; Politická ekonomie; Mezinárodní vztahy; Veřejný dluh

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 5. 2017
Date of submission: 28. 4. 2018
Date of defense: 29. 5. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62073/podrobnosti

Files for download

    Last update: