The International Political Economy of the EU Sovereign Debt Crisis

Název práce: The International Political Economy of the EU Sovereign Debt Crisis
Autor(ka) práce: Kougl, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to investigate the development of European integration in relation to the European sovereign debt crisis. The central question that the thesis seeks to answer is the following: to what extent and in which direction has the EU sovereign debt crisis influenced the progression of European integration? The thesis divides its subject matter into three relevant periods – specifically, the pre-sovereign debt crisis period (2001-2008), the period of the acute sovereign debt crisis (2008-2012), and the current period (2012-present). In order to achieve the stated purpose, the thesis is structured as follows: the first section outlines the theories through which the effects of the sovereign debt crisis on integration will be analyzed, both financial (financial cycle, debt socialization, risk-on risk-off episodes) and political (realism, liberalism, Liberal Intergovernmentalism, Neofunctionalism). The second section explores the architecture of relevant EU structures and their development. The third section examines the issue of excessive indebtedness and new challenges that the EU now faces. The thesis shows that while the sovereign debt crisis has forced Member States to cooperate and pursue some integration (especially at the Eurozone level) in order to keep the Union as whole as possible, it has had and continues to have a severely negative impact on the progression of European integration in general.
Klíčová slova: EU sovereign debt crisis; European integration; Political economy; International relations; Public debt
Název práce: The International Political Economy of the EU Sovereign Debt Crisis
Autor(ka) práce: Kougl, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zkoumat vývoj evropské integrace ve spojení s evropskou státní dluhovou krizí. Centrální otázka, kterou chce práce zodpovědět je následující: do jaké míry a jakým směrem ovlivnila státní dluhová krize v EU progresi evropské integrace? Sledovaný předmět je v práci rozdělen na tři relevantní období – období před státní dluhovou krizí (2001-2008), období akutních efektů státní dluhové krize (2008-2012), a nynější období (2012-současnost). Za účelem dosažení uvedeného cíle je práce strukturována následovně: první sekce uvádí a objasňuje teorie, které budou využity k analýze dopadů státní dluhové krize na integraci, a to jak finanční (finanční cyklus zadlužování a oddlužování, socializace dluhu, a proměnlivost nálad ohledně finančních rizik („risk-on risk-off episodes“)) tak politických (realismus, liberalismus, liberální mezivládní přístup, neofunkcionalismus). Druhá sekce zkoumá architekturu relevantních evropských institucí a jejich vývoj. Třetí sekce zkoumá problematiku nadměrného zadlužení a nových výzev, před kterými EU nyní stojí. Závěrem práce je, že i když státní dluhová krize donutila členské státy spolupracovat a usilovat o zvýšenou integraci (hlavně na úrovni eurozóny) za účelem udržení celistvosti unie, tak měla a dále má těžce negativní dopady na progresi evropské integrace obecně.
Klíčová slova: Státní dluhová krize v EU; Evropská integrace; Politická ekonomie; Mezinárodní vztahy; Veřejný dluh

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2017
Datum podání práce: 28. 4. 2018
Datum obhajoby: 29. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62073/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: