Economic analysis of contract law under the new Civil Code

Thesis title: Ekonomická analýza zmluvného práva podľa nového občianskeho zákonníka
Author: Posmiková, Simona
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dušek, Libor
Opponents: Máslo, Lukáš Augustin
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Hlavným cieľom práce je ekonomická analýza zmluvného práva podľa zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) s dôrazom na neúplnosť zmlúv a následné oportunistické chovanie zmluvných strán. Prvá časť práce predstavuje teoretický rámec, predovšetkým vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa ekonomickej analýzy zmluvného práva a vybraných inštitútov občianskeho zákonníka. V druhej časti práce analyzujem prípady, v ktorých porušenie zmluvy viedlo k sporom v hodnote niekoľkých miliónov korún. Vysvetľujem, prečo vôbec k takýmto situáciám došlo a aké riešenie zo strany ekonomickej analýzy práva by bolo efektívne. Taktiež porovnávam možné riešenie týchto prípadov na základe ekonomickej analýzy práva a doterajšej právnej interpretácie OZ. Závery tejto práce môžu poslúžiť ako inšpirácia pri výklade a aplikácii občianskeho zákonníka a súdnych rozhodnutí, ale aj ako podnet pre zákonodarcov pri tvorbe nových právnych predpisov.Výsledkom práce je potvrdenie hypotézy, že OZ vo väčšine (avšak nie vo všetkých) prípadoch eliminuje nežiadúce oportunistické chovanie a motivuje zmluvné strany k efektívnej alokácii rizík.
Keywords: neúplnosť zmlúv; efektívnosť; transakčné náklady; zmluvné právo; oportunistické chovanie
Thesis title: Ekonomická analýza smluvního práva dle nového občanského zákoníku
Author: Posmiková, Simona
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Dušek, Libor
Opponents: Máslo, Lukáš Augustin
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Hlavným cieľom práce je ekonomická analýza zmluvného práva podľa zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) s dôrazom na neúplnosť zmlúv a následné oportunistické chovanie zmluvných strán. Prvá časť práce predstavuje teoretický rámec, predovšetkým vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa ekonomickej analýzy zmluvného práva a vybraných inštitútov občianskeho zákonníka. V druhej časti práce analyzujem prípady, v ktorých porušenie zmluvy viedlo k sporom v hodnote niekoľkých miliónov korún. Vysvetľujem, prečo vôbec k takýmto situáciám došlo a aké riešenie zo strany ekonomickej analýzy práva by bolo efektívne. Taktiež porovnávam možné riešenie týchto prípadov na základe ekonomickej analýzy práva a doterajšej právnej interpretácie OZ. Závery tejto práce môžu poslúžiť ako inšpirácia pri výklade a aplikácii občianskeho zákonníka a súdnych rozhodnutí, ale aj ako podnet pre zákonodarcov pri tvorbe nových právnych predpisov.Výsledkom práce je potvrdenie hypotézy, že OZ vo väčšine (avšak nie vo všetkých) prípadoch eliminuje nežiadúce oportunistické chovanie a motivuje zmluvné strany k efektívnej alokácii rizík.
Keywords: efektívnost; transakční náklady; smluvní právo; oportunistické chování; neúplnost smluv
Thesis title: Economic analysis of contract law under the new Civil Code
Author: Posmiková, Simona
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dušek, Libor
Opponents: Máslo, Lukáš Augustin
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The main goal of the thesis is economic analysis of contract law according to Act no. 89/2012 Coll., The Civil Code, with an emphasis on the incompleteness of the contracts and opportunistic behavior of the parties.The first part of the thesis represents the theoretical framework, especially the explanation of the basic concepts about the economic analysis of contract law and selected institutes of the Civil Code. In the second part of the thesis, I analyze the cases where a contract worth several million crowns was breached. Moreover, I do explain why such situations happended in the first place and what solution in the economic analysis would be effective. I also compare the possible solution of these cases based on the economic analysis of the law and the current legal interpretation of Civil Code.The conclusion of this thesis may help as an inspiration for the interpretation and application of the Civil Code and court decisions, but also as an inspiration for lawgivers to create new legislation.The result of the thesis is the confirmation of the hypothesis that the Civil Code in most (but not all) cases eliminates undesirable opportunistic behavior and motivates the parties to an effective allocation of risks.
Keywords: effectiveness; contract law; transaction costs; opportunistic behavior; incompleteness of contracts

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 2. 2018
Date of submission: 9. 5. 2018
Date of defense: 14. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64054/podrobnosti

Files for download

    Last update: