Ekonomická analýza smluvního práva dle nového občanského zákoníku

Název práce: Ekonomická analýza zmluvného práva podľa nového občianskeho zákonníka
Autor(ka) práce: Posmiková, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dušek, Libor
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavným cieľom práce je ekonomická analýza zmluvného práva podľa zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) s dôrazom na neúplnosť zmlúv a následné oportunistické chovanie zmluvných strán. Prvá časť práce predstavuje teoretický rámec, predovšetkým vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa ekonomickej analýzy zmluvného práva a vybraných inštitútov občianskeho zákonníka. V druhej časti práce analyzujem prípady, v ktorých porušenie zmluvy viedlo k sporom v hodnote niekoľkých miliónov korún. Vysvetľujem, prečo vôbec k takýmto situáciám došlo a aké riešenie zo strany ekonomickej analýzy práva by bolo efektívne. Taktiež porovnávam možné riešenie týchto prípadov na základe ekonomickej analýzy práva a doterajšej právnej interpretácie OZ. Závery tejto práce môžu poslúžiť ako inšpirácia pri výklade a aplikácii občianskeho zákonníka a súdnych rozhodnutí, ale aj ako podnet pre zákonodarcov pri tvorbe nových právnych predpisov.Výsledkom práce je potvrdenie hypotézy, že OZ vo väčšine (avšak nie vo všetkých) prípadoch eliminuje nežiadúce oportunistické chovanie a motivuje zmluvné strany k efektívnej alokácii rizík.
Klíčová slova: neúplnosť zmlúv; efektívnosť; transakčné náklady; zmluvné právo; oportunistické chovanie
Název práce: Ekonomická analýza smluvního práva dle nového občanského zákoníku
Autor(ka) práce: Posmiková, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dušek, Libor
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavným cieľom práce je ekonomická analýza zmluvného práva podľa zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) s dôrazom na neúplnosť zmlúv a následné oportunistické chovanie zmluvných strán. Prvá časť práce predstavuje teoretický rámec, predovšetkým vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa ekonomickej analýzy zmluvného práva a vybraných inštitútov občianskeho zákonníka. V druhej časti práce analyzujem prípady, v ktorých porušenie zmluvy viedlo k sporom v hodnote niekoľkých miliónov korún. Vysvetľujem, prečo vôbec k takýmto situáciám došlo a aké riešenie zo strany ekonomickej analýzy práva by bolo efektívne. Taktiež porovnávam možné riešenie týchto prípadov na základe ekonomickej analýzy práva a doterajšej právnej interpretácie OZ. Závery tejto práce môžu poslúžiť ako inšpirácia pri výklade a aplikácii občianskeho zákonníka a súdnych rozhodnutí, ale aj ako podnet pre zákonodarcov pri tvorbe nových právnych predpisov.Výsledkom práce je potvrdenie hypotézy, že OZ vo väčšine (avšak nie vo všetkých) prípadoch eliminuje nežiadúce oportunistické chovanie a motivuje zmluvné strany k efektívnej alokácii rizík.
Klíčová slova: efektívnost; transakční náklady; smluvní právo; oportunistické chování; neúplnost smluv
Název práce: Economic analysis of contract law under the new Civil Code
Autor(ka) práce: Posmiková, Simona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dušek, Libor
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The main goal of the thesis is economic analysis of contract law according to Act no. 89/2012 Coll., The Civil Code, with an emphasis on the incompleteness of the contracts and opportunistic behavior of the parties.The first part of the thesis represents the theoretical framework, especially the explanation of the basic concepts about the economic analysis of contract law and selected institutes of the Civil Code. In the second part of the thesis, I analyze the cases where a contract worth several million crowns was breached. Moreover, I do explain why such situations happended in the first place and what solution in the economic analysis would be effective. I also compare the possible solution of these cases based on the economic analysis of the law and the current legal interpretation of Civil Code.The conclusion of this thesis may help as an inspiration for the interpretation and application of the Civil Code and court decisions, but also as an inspiration for lawgivers to create new legislation.The result of the thesis is the confirmation of the hypothesis that the Civil Code in most (but not all) cases eliminates undesirable opportunistic behavior and motivates the parties to an effective allocation of risks.
Klíčová slova: effectiveness; contract law; transaction costs; opportunistic behavior; incompleteness of contracts

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2018
Datum podání práce: 9. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64054/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: