The future development of high-speed railway in the Czech Republic and its competitiveness

Thesis title: Budoucí vývoj vysokorychlostní železnice v České republice a její konkurenceschopnost
Author: Pejša, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Červinská, Veronika
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá budoucím vývojem vysokorychlostní železnice v České republice. Popisuje současné plány budoucí výstavby a shrnuje vývoj vysokorychlostních tratí v zahraničních zemích. Na základě poznatků ze zahraničních zemí doporučuje, jak by měla být budoucí síť vysokorychlostních tratí budována. Práce by měla prokázat konkurenceschopnost budoucí vysokorychlostní železnice a poukázat na její potenciál a možné přínosy. Praktická část pak porovnává různé druhy dopravy na nejdůležitějších linkách a na základě porovnání ceny, vzdálenosti a cestovní doby doporučuje nejlepší dopravní prostředek. V závěru tato bakalářská práce prokazuje konkurenceschopnost budoucí vysokorychlostní železnice v České republice.
Keywords: vysokorychlostní železnice; doprava; přeprava osob; koridor; liniová stavba; konkurenceschopnost; vysokorychlostní vlak
Thesis title: The future development of high-speed railway in the Czech Republic and its competitiveness
Author: Pejša, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Červinská, Veronika
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis focuses on the future development of high speed railway in the Czech Republic. It describes current plans of future development and collects information about development in foreign countries. Based on foreign experience it recommends how should be our future network built. This thesis would approve a competitiveness of the future high speed railway network in our country and show a potential and possible benefits. A practical part compares different kinds of transport of the most important lines and as a result it recommends the best one based on prices, distances and travel time. In conclusion, this thesis approves that high speed railway in the Czech Republic will be competitive.
Keywords: high-speed railway; passenger transportation; transportation; linear construction; corridor; competitiveness; high-speed train

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 1. 2018
Date of submission: 13. 5. 2018
Date of defense: 22. 5. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64524/podrobnosti

Files for download

    Last update: