Budoucí vývoj vysokorychlostní železnice v České republice a její konkurenceschopnost

Název práce: Budoucí vývoj vysokorychlostní železnice v České republice a její konkurenceschopnost
Autor(ka) práce: Pejša, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Červinská, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá budoucím vývojem vysokorychlostní železnice v České republice. Popisuje současné plány budoucí výstavby a shrnuje vývoj vysokorychlostních tratí v zahraničních zemích. Na základě poznatků ze zahraničních zemí doporučuje, jak by měla být budoucí síť vysokorychlostních tratí budována. Práce by měla prokázat konkurenceschopnost budoucí vysokorychlostní železnice a poukázat na její potenciál a možné přínosy. Praktická část pak porovnává různé druhy dopravy na nejdůležitějších linkách a na základě porovnání ceny, vzdálenosti a cestovní doby doporučuje nejlepší dopravní prostředek. V závěru tato bakalářská práce prokazuje konkurenceschopnost budoucí vysokorychlostní železnice v České republice.
Klíčová slova: vysokorychlostní železnice; doprava; přeprava osob; koridor; liniová stavba; konkurenceschopnost; vysokorychlostní vlak
Název práce: The future development of high-speed railway in the Czech Republic and its competitiveness
Autor(ka) práce: Pejša, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Červinská, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the future development of high speed railway in the Czech Republic. It describes current plans of future development and collects information about development in foreign countries. Based on foreign experience it recommends how should be our future network built. This thesis would approve a competitiveness of the future high speed railway network in our country and show a potential and possible benefits. A practical part compares different kinds of transport of the most important lines and as a result it recommends the best one based on prices, distances and travel time. In conclusion, this thesis approves that high speed railway in the Czech Republic will be competitive.
Klíčová slova: high-speed railway; passenger transportation; transportation; linear construction; corridor; competitiveness; high-speed train

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2018
Datum obhajoby: 22. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64524/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: