Control of Public Administration and control by the Public Administration in Czech Republic

Thesis title: Kontrola veřejnou správou a kontrola veřejné správy ČR
Author: Bechyně, Štěpán
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Louda, Tomáš
Opponents: Lechner, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Důvěřuj, ale prověřuj. Veřejná správa je všude kolem nás a alespoň s částí jejího mechanismu se můžeme setkat v každodenním životě. Jde o nedílnou součást demokratického systému a moderní civilizace. Proto bych se rád o systému veřejné správy dozvěděl něco více, a tudíž jsem si jej vybral, jako téma pro svou bakalářskou práci. Chci se zaměřit na vymezení veřejné správy, hlubší poznání vztahů a funkcí „základních kamenů“ veřejné správy, jimiž jsou státní správa a samospráva. Práce se dále zabývá systémem kontroly veřejné správy, jelikož veřejná správa je kontrolním orgánem, ale zároveň musí být sama někým kontrolována nebo by alespoň měla být kontrolována. Skrze veřejnou správu jsme tak trochu „kontrolováni“ my všichni, ale kdo kontroluje kontrolora? A nemůže zde docházet ke sporům v oblasti pravomocí či odporování si v rámci legislativy?
Keywords: veřejná správa; soukromá správa; státní správa; správní právo; zákonnost; kontrola; kontrolní orgány; samospráva
Thesis title: Control of Public Administration and control by the Public Administration in Czech Republic
Author: Bechyně, Štěpán
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Louda, Tomáš
Opponents: Lechner, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Trust, but verify. Public Administration is all around us and we can come across with at least a part of its mechanism in our everyday life. It is an indivisible part of democratic system and modern civilization. That’s why I would like to collect some more information about the system of Public Administration, therefore I chose it as my topic for my bachelor thesis. I want to specialize in definition of Public Administration, deeper understanding of relationships and functions of “basic stones” of Public Administration, which are State Administration and Self-government. The next chapter of the thesis is about control of Public Administration. Public Administration is also supervising organ, but it needs to have supervision too or at least it should have controlling authority. Through the Public Administration we all are sort of “supervised”. But who is supervisor to inspector? And can there come to any conflict in the authority area or any opposition of legislation?
Keywords: State Administration; controlling authority; Public Administration; Private Administration; legality; supervision; Administrative Law; Self-government,

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Law

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 12. 2017
Date of submission: 14. 5. 2018
Date of defense: 13. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64173/podrobnosti

Files for download

    Last update: