Kontrola veřejnou správou a kontrola veřejné správy ČR

Název práce: Kontrola veřejnou správou a kontrola veřejné správy ČR
Autor(ka) práce: Bechyně, Štěpán
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Důvěřuj, ale prověřuj. Veřejná správa je všude kolem nás a alespoň s částí jejího mechanismu se můžeme setkat v každodenním životě. Jde o nedílnou součást demokratického systému a moderní civilizace. Proto bych se rád o systému veřejné správy dozvěděl něco více, a tudíž jsem si jej vybral, jako téma pro svou bakalářskou práci. Chci se zaměřit na vymezení veřejné správy, hlubší poznání vztahů a funkcí „základních kamenů“ veřejné správy, jimiž jsou státní správa a samospráva. Práce se dále zabývá systémem kontroly veřejné správy, jelikož veřejná správa je kontrolním orgánem, ale zároveň musí být sama někým kontrolována nebo by alespoň měla být kontrolována. Skrze veřejnou správu jsme tak trochu „kontrolováni“ my všichni, ale kdo kontroluje kontrolora? A nemůže zde docházet ke sporům v oblasti pravomocí či odporování si v rámci legislativy?
Klíčová slova: veřejná správa; soukromá správa; státní správa; správní právo; zákonnost; kontrola; kontrolní orgány; samospráva
Název práce: Control of Public Administration and control by the Public Administration in Czech Republic
Autor(ka) práce: Bechyně, Štěpán
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Trust, but verify. Public Administration is all around us and we can come across with at least a part of its mechanism in our everyday life. It is an indivisible part of democratic system and modern civilization. That’s why I would like to collect some more information about the system of Public Administration, therefore I chose it as my topic for my bachelor thesis. I want to specialize in definition of Public Administration, deeper understanding of relationships and functions of “basic stones” of Public Administration, which are State Administration and Self-government. The next chapter of the thesis is about control of Public Administration. Public Administration is also supervising organ, but it needs to have supervision too or at least it should have controlling authority. Through the Public Administration we all are sort of “supervised”. But who is supervisor to inspector? And can there come to any conflict in the authority area or any opposition of legislation?
Klíčová slova: State Administration; controlling authority; Public Administration; Private Administration; legality; supervision; Administrative Law; Self-government,

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2017
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 13. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64173/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: