Econometric analysis of the effect of media types on searching the web

Thesis title: Ekonometrická analýza efektu komunikačních kanálů na webové vyhledávání
Author: Veverka, Lukáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Formánek, Tomáš
Opponents: Dvořák, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
V dnešní době, kdy data existují téměř o všem, jsou pro mnohé firmy velkou výzvou metody zpracování dat. Přestože data sbírají, neumí z nich většinou vyvozovat závěry. V marketingových odděleních je to například obtížné a nepřesné odhadování ROI nebo také problém nevyzpytatelné poptávky. K objasnění obou zmíněných problémů je vhodné použít ekonometrickou analýzu. Empirický výzkum bude zaměřen na analýzu poptávky po léku ACC, kterou ovlivňuje zajisté např. sezónnost, teplotní výchylky a mediální komunikace. Pomocí ekonometrie je možné odlišit vliv jednotlivých faktorů na poptávku a díky tomu poté vypočíst ROI, což je velmi cenný ukazatel pro marketingové ředitele. Velmi výhodné je také využít možnosti reproducible analysis, která umožní daný postup kdykoli znovu zopakovat a navíc do něj nahlédnout. Jednou z možností takové analýzy je skript ve statistickém programovacím jazyce R.
Keywords: komunikační mix; ekonometrická analýza; data-driven marketing; ROI
Thesis title: Econometric analysis of the effect of media types on searching the web
Author: Veverka, Lukáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Formánek, Tomáš
Opponents: Dvořák, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
In these days, when there are data almost about everything, it is a big challenge for companies to process all the data. Even though they collect them, they usually cannot infer decisions from them. For example in marketing departments it is a complicated and inaccurate estimation of ROI or unpredictable demand. It is appropriate to use econometric analysis in these cases. Empirical research will analyze the demand for medicament ACC which is affected by e.g. seasonality, temperature deviation and media communication. With econometrics it is possible to decompose the effect of each factor on demand and therefore calculate ROI which is a very valuable indicator for marketing directors. Very convenient is to use reproducible analysis which allows not only to repeat the procedure anytime but also to look into it. One of the possibilities is to use script in the statistical programming language R.
Keywords: ROI; promotional mix; data-driven marketing; econometric analysis

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 6. 2017
Date of submission: 16. 5. 2018
Date of defense: 21. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62590/podrobnosti

Files for download

    Last update: