Ekonometrická analýza efektu komunikačních kanálů na webové vyhledávání

Název práce: Ekonometrická analýza efektu komunikačních kanálů na webové vyhledávání
Autor(ka) práce: Veverka, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Formánek, Tomáš
Oponenti práce: Dvořák, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V dnešní době, kdy data existují téměř o všem, jsou pro mnohé firmy velkou výzvou metody zpracování dat. Přestože data sbírají, neumí z nich většinou vyvozovat závěry. V marketingových odděleních je to například obtížné a nepřesné odhadování ROI nebo také problém nevyzpytatelné poptávky. K objasnění obou zmíněných problémů je vhodné použít ekonometrickou analýzu. Empirický výzkum bude zaměřen na analýzu poptávky po léku ACC, kterou ovlivňuje zajisté např. sezónnost, teplotní výchylky a mediální komunikace. Pomocí ekonometrie je možné odlišit vliv jednotlivých faktorů na poptávku a díky tomu poté vypočíst ROI, což je velmi cenný ukazatel pro marketingové ředitele. Velmi výhodné je také využít možnosti reproducible analysis, která umožní daný postup kdykoli znovu zopakovat a navíc do něj nahlédnout. Jednou z možností takové analýzy je skript ve statistickém programovacím jazyce R.
Klíčová slova: komunikační mix; ekonometrická analýza; data-driven marketing; ROI
Název práce: Econometric analysis of the effect of media types on searching the web
Autor(ka) práce: Veverka, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Formánek, Tomáš
Oponenti práce: Dvořák, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In these days, when there are data almost about everything, it is a big challenge for companies to process all the data. Even though they collect them, they usually cannot infer decisions from them. For example in marketing departments it is a complicated and inaccurate estimation of ROI or unpredictable demand. It is appropriate to use econometric analysis in these cases. Empirical research will analyze the demand for medicament ACC which is affected by e.g. seasonality, temperature deviation and media communication. With econometrics it is possible to decompose the effect of each factor on demand and therefore calculate ROI which is a very valuable indicator for marketing directors. Very convenient is to use reproducible analysis which allows not only to repeat the procedure anytime but also to look into it. One of the possibilities is to use script in the statistical programming language R.
Klíčová slova: ROI; promotional mix; data-driven marketing; econometric analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2017
Datum podání práce: 16. 5. 2018
Datum obhajoby: 21. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62590/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: