Description of B2B sales process and it’s verification on specific technology company

Thesis title: Popis obchodního B2B procesu a jeho ověření ve vybrané technologické firmě
Author: Mlčoch, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Andera, Michal
Opponents: Cypra, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce zpracovává téma B2B obchodu. Za cíl si klade přiblížení vývoje B2B obchodu, vysvětlení základních principů a procesu fungování moderního obchodu mezi firmami. Popisuje vývoj, využití a trendy v B2B obchodu, obchodní proces, osobnost obchodníka i aktivity, které jsou v obchodním procesu vykonávány. Z praktického hlediska nabízí vhled do skutečnosti, jak se k obchodu staví a vykonává jej společnost, pro niž je B2B obchod produktem. Za tím účelem jsou popisovány v detailu procesy a prvky z exekutivy obchodního procesu, spolu s aktivitami, které obchodníci této společnosti vykonávají. V neposlední řadě se zabývá výzkumem efektivity dílčí oblasti obchodní činnosti, obchodního telefonování, které proběhlo formou A/B testování. Uvedená zjištění na jedné straně interpretuje, uvádí do souvislostí a doporučuje možné kroky pro výzkum a doplnění teoretické roviny. Na straně druhé pak představuje inspiraci a popud k zamyšlení se nad implementací některých bodů do praxe.
Keywords: Inside sales; business development; kvalifikace zákazníka; startup; B2B
Thesis title: Description of B2B sales process and it’s verification on specific technology company
Author: Mlčoch, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Andera, Michal
Opponents: Cypra, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
This Diploma Thesis deals with B2B sales. The objective is to bring closer the evolution of B2B sales, explain the basic principles and the process of the modern business operations between companies. It describes development, utilization and trends in B2B, the salesman’s personality and business process along with activities that are being carried out. It also offers an insight into how the business is being bulit and executed by the company for which the B2B sales is a product. For this purpose, the elements of business process are described in a detail, along with the activities performed by the salesmen of the company. Last but not least, it deals with the research of the efficiency of the sub-area of business activity, business calling. This research was carried out in the form of A/B testing. These findings, on the one hand, interpret, link and recommend possible steps to research and complement the theoretical perspective. On the other hand, it is the inspiration and the urge to think about implementing some points into practice.
Keywords: business development; startup; Inside sales; B2B; qualification of customer

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Entrepreneurship

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 12. 2016
Date of submission: 16. 5. 2018
Date of defense: 6. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/60086/podrobnosti

Files for download

    Last update: