Unconventional Monetary Policies and their Impacts on Liquidity of Czech Banking System

Thesis title: Unconventional Monetary Policies and their Impacts on Liquidity of Czech Banking System
Author: Panýr, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Brůna, Karel
Opponents: Obešlo, František
Thesis language: English
Abstract:
The master's thesis analyzes the current development of the monetary policy and the implementation of the unconventional monetary instruments by the central banks in response to the financial crisis and a subsequent liquidity trap. Attention is primarily focused on quantitative easing and foreign exchange interventions and their transmission mechanisms by which the monetary authorities seek to fulfill their primary objective in terms of price stability in a zero interest rate environment and a non-functioning standard interest rate transmission. The main objective of the thesis is to link the unconventional monetary policy and the liquidity of the banking system and to explain their close interaction. The analytical part focuses on a specific example of the Czech economy and the implementation of foreign exchange interventions by the Czech National Bank and their influence on the easing of monetary conditions and a further increase in the liquidity of the banking sector.
Keywords: unconventional monetary tools; transmission mechanisms; quantitative easing; foreign exchange interventions; excess liquidity; Czech National Bank
Thesis title: Unconventional Monetary Policies and their Impacts on Liquidity of Czech Banking System
Author: Panýr, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Brůna, Karel
Opponents: Obešlo, František
Thesis language: English
Abstract:
Diplomová práce analyzuje aktuální vývoj měnové politiky a zavádění nekonvenčních měnových nástrojů centrálními bankami v reakci na finanční krizi a následnou past likvidity. Pozornost je upřena primárně na kvantitativní uvolňování a devizové intervence a jejich transmisní mechanismy, pomocí kterých se měnové autority snaží naplňovat svůj primární cíl v podobě cenové stability v situaci nulových úrokových sazeb a nefunkční standardní úrokové transmise. Hlavním cílem práce je propojení nekonvenční měnové politiky a likvidity bankovního systému a vysvětlit jejich úzký vztah. Analytická část se zaměřuje na specifický příklad české ekonomiky a implementaci devizových intervencí Českou národní bankou a jejich vlivu na uvolnění měnových podmínek a další nárůst přebytečné likvidity bankovního sektoru.
Keywords: nekonvenční měnové nástroje; transmisní mechanismy; kvantitativní uvolňování; devizové intervence; přebytek likvidity; Česká národní banka

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 9. 2016
Date of submission: 23. 5. 2018
Date of defense: 20. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/58361/podrobnosti

Files for download

    Last update: