Unconventional Monetary Policies and their Impacts on Liquidity of Czech Banking System

Název práce: Unconventional Monetary Policies and their Impacts on Liquidity of Czech Banking System
Autor(ka) práce: Panýr, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Obešlo, František
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The master's thesis analyzes the current development of the monetary policy and the implementation of the unconventional monetary instruments by the central banks in response to the financial crisis and a subsequent liquidity trap. Attention is primarily focused on quantitative easing and foreign exchange interventions and their transmission mechanisms by which the monetary authorities seek to fulfill their primary objective in terms of price stability in a zero interest rate environment and a non-functioning standard interest rate transmission. The main objective of the thesis is to link the unconventional monetary policy and the liquidity of the banking system and to explain their close interaction. The analytical part focuses on a specific example of the Czech economy and the implementation of foreign exchange interventions by the Czech National Bank and their influence on the easing of monetary conditions and a further increase in the liquidity of the banking sector.
Klíčová slova: unconventional monetary tools; transmission mechanisms; quantitative easing; foreign exchange interventions; excess liquidity; Czech National Bank
Název práce: Unconventional Monetary Policies and their Impacts on Liquidity of Czech Banking System
Autor(ka) práce: Panýr, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Obešlo, František
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje aktuální vývoj měnové politiky a zavádění nekonvenčních měnových nástrojů centrálními bankami v reakci na finanční krizi a následnou past likvidity. Pozornost je upřena primárně na kvantitativní uvolňování a devizové intervence a jejich transmisní mechanismy, pomocí kterých se měnové autority snaží naplňovat svůj primární cíl v podobě cenové stability v situaci nulových úrokových sazeb a nefunkční standardní úrokové transmise. Hlavním cílem práce je propojení nekonvenční měnové politiky a likvidity bankovního systému a vysvětlit jejich úzký vztah. Analytická část se zaměřuje na specifický příklad české ekonomiky a implementaci devizových intervencí Českou národní bankou a jejich vlivu na uvolnění měnových podmínek a další nárůst přebytečné likvidity bankovního sektoru.
Klíčová slova: nekonvenční měnové nástroje; transmisní mechanismy; kvantitativní uvolňování; devizové intervence; přebytek likvidity; Česká národní banka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2016
Datum podání práce: 23. 5. 2018
Datum obhajoby: 20. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58361/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: