Analysis of Employees' Satisfaction in Relation to the selected Elements of Organizational Culture

Thesis title: Analýza spokojenosti zaměstnanců ve vazbě na vybrané prvky organizační kultury
Author: Mikešová, Daniela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hiršová, Miloslava
Opponents: Musil, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem diplomové práce bylo identifikovat prvky organizační kultury ve vy-brané organizaci a v návaznosti na to analyzovat spokojenost zaměstnanců. Práce byla teoreticky uvedena rešerší poznatků z oblasti řízení lidských zdrojů s ohledem na spokojenost zaměstnanců, následovala klasifikace a popis jednotlivých prvků or-ganizační kultury a na základě těchto teoretických informací byl stanoven přístup praktického průzkumu organizační kultury v reálných podmínkách fungující společ-nosti. Průzkum byl proveden formou dotazníkového šetření a statistickým zpracováním dostupných dat. Výsledky výzkumu byly diskutovány a konfrontovány s teoretickými předpoklady z úvodní části práce a na základě komplexní analýzy do-stupných výsledků a pak byla navržena opatření jak zvýšit spokojenost zaměstnanců a jakým způsobem jej aplikovat v rámci dané společnosti.
Keywords: organizační kultura; pracovní spokojenost; organizační klima; škála sociální amosféry
Thesis title: Analysis of Employees' Satisfaction in Relation to the selected Elements of Organizational Culture
Author: Mikešová, Daniela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hiršová, Miloslava
Opponents: Musil, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
In this thesis organizational culture aspects of a chosen company have been identifiedand associated rate of employees' satisfaction has been analyzed. The thesis isintroduced by the general research of human resources issues. The classification anddescription of particular organizational aspects are described in the second chapter.Based on the theoretical research, the actual inspection of the organizational culturehas been determined. The research data, later statistically processed, have been obtainedfrom the questionnaire survey. Research results have been confronted withtheoretical assumptions from the first chapter. Based on the results' complex analysis,measures of how to improve the employees' satisfaction have been proposedtogether with the way of their adoption.
Keywords: employees satisfaction; organizational culture; organizational climate; the scale of the social atmosphere

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Social Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 2. 2016
Date of submission: 26. 6. 2018
Date of defense: 27. 8. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57232/podrobnosti

Files for download

    Last update: