Analýza spokojenosti zaměstnanců ve vazbě na vybrané prvky organizační kultury

Název práce: Analýza spokojenosti zaměstnanců ve vazbě na vybrané prvky organizační kultury
Autor(ka) práce: Mikešová, Daniela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce bylo identifikovat prvky organizační kultury ve vy-brané organizaci a v návaznosti na to analyzovat spokojenost zaměstnanců. Práce byla teoreticky uvedena rešerší poznatků z oblasti řízení lidských zdrojů s ohledem na spokojenost zaměstnanců, následovala klasifikace a popis jednotlivých prvků or-ganizační kultury a na základě těchto teoretických informací byl stanoven přístup praktického průzkumu organizační kultury v reálných podmínkách fungující společ-nosti. Průzkum byl proveden formou dotazníkového šetření a statistickým zpracováním dostupných dat. Výsledky výzkumu byly diskutovány a konfrontovány s teoretickými předpoklady z úvodní části práce a na základě komplexní analýzy do-stupných výsledků a pak byla navržena opatření jak zvýšit spokojenost zaměstnanců a jakým způsobem jej aplikovat v rámci dané společnosti.
Klíčová slova: organizační kultura; pracovní spokojenost; organizační klima; škála sociální amosféry
Název práce: Analysis of Employees' Satisfaction in Relation to the selected Elements of Organizational Culture
Autor(ka) práce: Mikešová, Daniela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this thesis organizational culture aspects of a chosen company have been identifiedand associated rate of employees' satisfaction has been analyzed. The thesis isintroduced by the general research of human resources issues. The classification anddescription of particular organizational aspects are described in the second chapter.Based on the theoretical research, the actual inspection of the organizational culturehas been determined. The research data, later statistically processed, have been obtainedfrom the questionnaire survey. Research results have been confronted withtheoretical assumptions from the first chapter. Based on the results' complex analysis,measures of how to improve the employees' satisfaction have been proposedtogether with the way of their adoption.
Klíčová slova: employees satisfaction; organizational culture; organizational climate; the scale of the social atmosphere

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2016
Datum podání práce: 26. 6. 2018
Datum obhajoby: 27. 8. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57232/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: