The competitiveness of states of the Visegrad four with special focus on their innovation performance

Thesis title: Konkurencieschopnosť štátov Vyšehradskej štvorky so zameraním na ich inovačnú výkonnosť
Author: Jancová, Andrea
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Antal, Jarolím
Opponents: Bič, Josef
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Táto diplomová práca poskytuje informácie týkajúce sa konkurencieschopnosti štátov Vyšehradskej štvorky so zameraním sa na ich inovačnú výkonnosť. Cieľom práce je analýza konkurencieschopnosti daných štátov prostredníctvom zhodnotenia ich inovačnej výkonnosti a kvality inovačného prostredia, ktoré majú významný vplyv na celkovú konkurencieschopnosť ekonomík. Práca identifikuje hlavné špecifiká a problémy inovačného prostredia, ktoré sú spoločné pre všetky štáty V4. Posledná časť práce sa zameriava na aktuálne spôsoby riešenia nedostatkov inovačného prostredia pomocou inovačných stratégií krajín V4 a ďalších opatrení pôsobiacich na túto oblasť.
Keywords: konkurencieschopnosť; inovačná výkonnosť; Vyšehradská štvorka; inovačná stratégia
Thesis title: Konkurenceschopnost států Visegrádské čtyřky se zaměřením na jejich inovační výkonnost
Author: Jancová, Andrea
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Antal, Jarolím
Opponents: Bič, Josef
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Tato diplomová práce poskytuje informace týkající se konkurenceschopnosti států Visegrádské čtyřky se zaměřením na jejich inovační výkonnost. Cílem práce je analýza konkurenceschopnosti daných států prostřednictvím zhodnocení jejich inovační výkonnosti a kvality inovačního prostředí, které mají významní vliv na celkovou konkurenceschopnost ekonomik. Práce identifikuje hlavní specifika a problémy inovačního prostředí, které jsou společné pro všechny státy V4. Poslední část práce se zaměřuje na aktuální způsoby řešení nedostatků inovačního prostředí pomocí inovačních strategií zemí V4 a dalších opatření působících na tuto oblast.
Keywords: konkurenceschopnost; inovační výkonnost; Visegrádská čtyřka; inovační strategie
Thesis title: The competitiveness of states of the Visegrad four with special focus on their innovation performance
Author: Jancová, Andrea
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Antal, Jarolím
Opponents: Bič, Josef
Thesis language: Slovensky
Abstract:
This thesis provides information about the competitiveness of the states of the Visegrad four with special focus on their innovation performance. The aim of the thesis is to analyse the competitiveness of these states via assessment of their innovation performance and quality of innovation environment, which highly influence the whole competitiveness of the economy. The thesis identifies main specifics and problems of the innovation environment, which are common for all states of V4. The last part of this thesis focuses on current solutions of the identified problems of the innovation environment by adopting innovation strategies and undertaking relevant measures, which affects this kind of performance.
Keywords: Visegrad four; innovation strategy; competitiveness; innovation performance

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 2. 2018
Date of submission: 5. 12. 2018
Date of defense: 15. 1. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64750/podrobnosti

Files for download

    Last update: