Konkurenceschopnost států Visegrádské čtyřky se zaměřením na jejich inovační výkonnost

Název práce: Konkurencieschopnosť štátov Vyšehradskej štvorky so zameraním na ich inovačnú výkonnosť
Autor(ka) práce: Jancová, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca poskytuje informácie týkajúce sa konkurencieschopnosti štátov Vyšehradskej štvorky so zameraním sa na ich inovačnú výkonnosť. Cieľom práce je analýza konkurencieschopnosti daných štátov prostredníctvom zhodnotenia ich inovačnej výkonnosti a kvality inovačného prostredia, ktoré majú významný vplyv na celkovú konkurencieschopnosť ekonomík. Práca identifikuje hlavné špecifiká a problémy inovačného prostredia, ktoré sú spoločné pre všetky štáty V4. Posledná časť práce sa zameriava na aktuálne spôsoby riešenia nedostatkov inovačného prostredia pomocou inovačných stratégií krajín V4 a ďalších opatrení pôsobiacich na túto oblasť.
Klíčová slova: konkurencieschopnosť; inovačná výkonnosť; Vyšehradská štvorka; inovačná stratégia
Název práce: Konkurenceschopnost států Visegrádské čtyřky se zaměřením na jejich inovační výkonnost
Autor(ka) práce: Jancová, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce poskytuje informace týkající se konkurenceschopnosti států Visegrádské čtyřky se zaměřením na jejich inovační výkonnost. Cílem práce je analýza konkurenceschopnosti daných států prostřednictvím zhodnocení jejich inovační výkonnosti a kvality inovačního prostředí, které mají významní vliv na celkovou konkurenceschopnost ekonomik. Práce identifikuje hlavní specifika a problémy inovačního prostředí, které jsou společné pro všechny státy V4. Poslední část práce se zaměřuje na aktuální způsoby řešení nedostatků inovačního prostředí pomocí inovačních strategií zemí V4 a dalších opatření působících na tuto oblast.
Klíčová slova: konkurenceschopnost; inovační výkonnost; Visegrádská čtyřka; inovační strategie
Název práce: The competitiveness of states of the Visegrad four with special focus on their innovation performance
Autor(ka) práce: Jancová, Andrea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis provides information about the competitiveness of the states of the Visegrad four with special focus on their innovation performance. The aim of the thesis is to analyse the competitiveness of these states via assessment of their innovation performance and quality of innovation environment, which highly influence the whole competitiveness of the economy. The thesis identifies main specifics and problems of the innovation environment, which are common for all states of V4. The last part of this thesis focuses on current solutions of the identified problems of the innovation environment by adopting innovation strategies and undertaking relevant measures, which affects this kind of performance.
Klíčová slova: Visegrad four; innovation strategy; competitiveness; innovation performance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2018
Datum podání práce: 5. 12. 2018
Datum obhajoby: 15. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64750/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: